5607 -ὤν -on -oan,
Strong's Greek Online Dictionary Project

Strong's Greek Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 5607
orig_word - ὤν
word_orig - present participle of (1510)
translit - on
tdnt - 2:398,*
phonetic - oan,
part_of_speech - Verb
st_def - present participle of «1510»; being:--be, come, have.
IPD_def -
 1. being, etc.

English - be, come, have
letter - o
data - {"def":{"short":"being","long":["being, etc."]},"deriv":"present participle of G1510","pronun":{"ipa":"on","ipa_mod":"own","sbl":"ōn","dic":"one","dic_mod":"one"},"see":["G1510"]}
usages - be, come, have
Strong's Search

Greek Strongs Number:
Hebrew Strongs Number:
Image Search?
Image Search 2?
Suggest a Better Greek Translation to English to appear in the LIT Bible?
be, come, have
* Denotes Required.

Strong Greek:5607

strongscsv:ὤν
ν
o
[" o a h "]
[" o h "]
n
[" n "]
[" n "]
#8036;#957;
u+1f64u+03bd

strongscsvCAPS:ὤν
Ν
o
[" o a h "]
[" o h "]
n
[" n "]
[" n "]
#8044;#925;
u+1f6cu+039d

phpBible_greek_lexicon_lemma:ὤν
ν
o
[" o a h "]
[" o h "]
n
[" n "]
[" n "]
#8036;#957;
u+1f64u+03bd

Search:ὤν -> ὬΝ

ὤν


 1. [ὤ]
  [ὤ] [" o a h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 2. [ν]
  [ν] [" n "] n /n/ gothic nauths 𐌽 (𐌽) - Ν Ν /n/ grk: Ν (Ν) - ν Ν /n/ grk: ν (ν) - ן ן /n/ hebrew ן (ן) - נ נ /n/ hebrew נ (נ) -
ὤν ~= /on/
 • ὬΝ G5607 ὤν - 5607 ὤν - ṓn - on - present participle of εἰμί; being:--be, come, have. - Verb - greek
 • ὨΝΈΟΜΑΙ G5608 ὠνέομαι - 5608 ὠνέομαι - ōnéomai - o-neh'-om-ahee - middle voice from an apparently primary (a sum or price); to purchase (synonymous with the earlier πίμπρημι):-- buy. - Verb - greek
 • G3689 ὄντως - 3689 ὄντως - ὌΝΤΩΣ - - óntōs - on'-toce - adverb of the oblique cases of ὤν; really:--certainly, clean, indeed, of a truth, verily. - Adverb - greek
 • G2156 εὐσχημόνως - 2156 εὐσχημόνως - ΕὐΣΧΗΜΌΝΩΣ - - euschēmónōs - yoo-skhay-mon'-ose - adverb from εὐσχήμων; decorously:--decently, honestly. - Adverb - greek
 • G3186 μειζότερος - 3186 μειζότερος - ΜΕΙΖΌΤΕΡΟΣ - - meizóteros - mide-zot'-er-os - continued comparative of μείζων; still larger (figuratively):--greater. - Adjective - greek
 • G4771 σύ - 4771 σύ - ΣΎ - - sý - soo - the personal pronoun of the second person singular; thou:-- thou. See also σέ, σοί, σοῦ; and for the plural ὑμᾶς, ὑμεῖς, ὑμῖν, ὑμῶν. - - greek
 • G4994 σωφρονίζω - 4994 σωφρονίζω - ΣΩΦΡΟΝΊΖΩ - - sōphronízō - so-fron-id'-zo - from σώφρων; to make of sound mind, i.e. (figuratively) to discipline or correct:--teach to be sober. - Verb - greek
 • ὤν - ὬΝ - G5607 5607 - be, come, have - {"def":{"short":"being","long":["being, etc."]},"deriv":"present participle of G1510","pronun":{"ipa":"on","ipa_mod":"own","sbl":"ōn","dic":"one","dic_mod":"one"},"see":["G1510"]}
 • ὠνέομαι - ὨΝΈΟΜΑΙ - G5608 5608 - buy - {"def":{"short":"to purchase (synonymous with the earlier G4092)","long":["to buy"]},"deriv":"middle voice from an apparently primary ὦνος (a sum or price)","pronun":{"ipa":"oˈnɛ.o.mɛ","ipa_mod":"owˈne̞.ow.me","sbl":"ōneomai","dic":"oh-NEH-oh-meh","dic_mod":"oh-NAY-oh-may"},"see":["G4092"]}
 • ὤν - ὬΝ - G5607 5607 - present participle of (1510) - on - oan, - Verb - present participle of «1510»; being:--be, come, have. -
  1. being, etc.
  - being/come/have - be, come, have - {"def":{"short":"being","long":["being, etc."]},"deriv":"present participle of G1510","pronun":{"ipa":"on","ipa_mod":"own","sbl":"ōn","dic":"one","dic_mod":"one"},"see":["G1510"]}
 • ὠνέομαι - ὨΝΈΟΜΑΙ - G5608 5608 - middle voice from an apparently primary onos (a sum or price) - oneomai - o-neh'-om-ahee - Verb - middle voice from an apparently primary onos (a sum or price); to purchase (synonymous with the earlier «4092»):-- buy. -
  1. to buy
  - - buy - {"def":{"short":"to purchase (synonymous with the earlier G4092)","long":["to buy"]},"deriv":"middle voice from an apparently primary ὦνος (a sum or price)","pronun":{"ipa":"oˈnɛ.o.mɛ","ipa_mod":"owˈne̞.ow.me","sbl":"ōneomai","dic":"oh-NEH-oh-meh","dic_mod":"oh-NAY-oh-may"},"see":["G4092"]}
Search Google:ὤν

Search:5607 -> 5607

5607


 1. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 2. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 3. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
5607 ~= /5607/ numwd: Five Thousand Six Hundred Seven - חמישה אלפים שש-מאות ושבעה
 • G5607 ὤν - 5607 ὤν present participle of εἰμί; being:--be, come, have.
 • H5607 סֵפֶק - 5607 סֵפֶק or שֶׂפֶק; (Job 20:22; Job 36:18), from סָפַק; chastisement; also satiety; stroke, sufficiency.
 • סֵפֶק - סֵפֶק - H5607 5607 - say'-fek - çêpheq - or שֶׂפֶק; (Job 20:22; Job 36:18), from H5606 (סָפַק); - chastisement; also satiety - stroke, sufficiency.
Search Google:5607Jesus What have we become?
#666

Word Study of the Day: Covfefe19 - Phoenix
Oracles of God - Music you will hear one day in Heaven!


Bible News


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simple Rules for this Site!


 Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002
 • Web-Ministry is intended for the Glory of God.
 • Please try to be respectful of God and to be reverent toward His Word, which is the Holy Bible.
 • Some may not be Christian nor agree with Christian theology in general, but please be respectful of those that do and to Christendom in general.
 • People from all walks of life and backgrounds of faith are welcome here, including the backslidden and nonbelievers, as well.
 • We may not all agree... but we can agree to disagree, at least.
 • However, any potential disagreements still need to remain civil in nature, and should stay as such.
 • Please, just debate the points of your position, if necessary, and refrain from ad hominem attacks. Slandering and name calling serve no productive purpose.
 • Posting rules are based upon decent conduct and generally acceptable chat behavior and, also, on Christian beliefs and morals found in the Holy Bible.
 • Please refrain from using offensive language or obscenely suggestive innuendo.
 • Usernames that are not becoming of basic common decency and morality are not to be used and may possibly result in membership cancellation.
 • Refusing to follow forum rules may result in membership cancellation and possibly some or all applicable posts being deleted and if necessary... entire threads.
 • If you feel these things to be unacceptable, please find another forum to post on.Thank you.
 • dp,webmaster,Chrysoprasus,wilshine

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7

Hosted by
Christ Servers

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Web-Ministry Created this page in 0.055928 seconds