3588 -ὁ -ho -ho,
Strong's Greek Online Dictionary Project

Links Menu

Strong's Greek Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 3588
orig_word - ὁ
word_orig - in all their inflections, the definite article
translit - ho
tdnt - None
phonetic - ho,
part_of_speech -
 1. this, that, these, etc.

st_def - in all their inflections; the definite article; the (sometimes to be supplied, at others omitted, in English idiom):--the, this, that, one, he, she, it, etc.
IPD_def -
English - this/that/the
letter - h
data - {"def":{"short":"the (sometimes to be supplied, at others omitted, in English idiom)","long":["this, that, these, etc. Only significant renderings other than \"the\" counted"]},"deriv":"the definite article","pronun":{"ipa":"ho","ipa_mod":"ow","sbl":"ho","dic":"hoh","dic_mod":"oh"}}
usages - the, this, that, one, he, she, it, etc
Strong's Search

Greek number:
Hebrew number:
Suggest a Better Greek Translation to English to appear in the LIT Bible?
this/that/the
* Denotes Required.

Strong Greek:3588

strongscsv:
ho
[" o t h "]
[" h o "]
#8001;
u+1f41

strongscsvCAPS:
ho
[" o t h "]
[" h o "]
#8009;
u+1f49

phpBible_greek_lexicon_lemma:
ho
[" o t h "]
[" h o "]
#8001;
u+1f41

Search: -> Ὁ


 1. [ὁ]
  [ὁ] [" o t h "] ho ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) -
ὁ ~= /ho/
 • Ὁ G3588 - 3588 ὁ - ho - to - the definite article; the (sometimes to be supplied, at others omitted, in English idiom):--the, this, that, one, he, she, it, etc. - - greek
 • Ὅ ἘΣΤΙ G3603 ὅ ἐστι - 3603 ὅ ἐστι - hó esti - ho es-tee' - from the neuter of ὅς and the third person singular present indicative of εἰμί; which is:--called, which is (make), that is (to say). - Verb - greek
 • Ὁ ὪΝ ΚΑΊ Ὁ ἮΝ ΚΑΊ Ὁ ἘΡΧΌΜ G3801 ὁ ὢν καί ὁ ἦν καί ὁ ἐρχόμ - 3801 ὁ ὢν καί ὁ ἦν καί ὁ ἐρχόμ - ho ṑn kaí ho ēn kaí ho erchómenos - ho own kahee ho ane kahee ho er-khom'-en-os - a phrase combining ὁ with the present participle and imperfect of εἰμί and the present participle of ἔρχομαι by means of καί; the one being and the one that was and the one coming, i.e. the Eternal, as a divine epithet of Christ:--which art (is, was), and (which) wast (is, was), and art (is) to come (shalt be). - - greek
 • ὌΓΔΟΟΣ G3590 ὄγδοος - 3590 ὄγδοος - ógdoos - og'-do-os - from ὀκτώ; the eighth:--eighth. - Adjective - greek
 • ὈΓΔΟΉΚΟΝΤΑ G3589 ὀγδοήκοντα - 3589 ὀγδοήκοντα - ogdoḗkonta - og-do-ay'-kon-tah - from ὄγδοος; ten times eight:--fourscore. - Noun - greek
 • ὌΓΚΟΣ G3591 ὄγκος - 3591 ὄγκος - ónkos - ong'-kos - probably from the same as ἀγκάλη; a mass (as bending or bulging by its load), i.e. burden (hindrance):--weight. - Noun Masculine - greek
 • ὍΔΕ G3592 ὅδε - 3592 ὅδε - hóde - tod'-e - from ὁ and δέ; the same, i.e. this or that one (plural these or those); often used as a personal pronoun:--he, she, such, these, thus. - - greek
 • ὉΔΕΎΩ G3593 ὁδεύω - 3593 ὁδεύω - hodeúō - hod-yoo'-o - from ὁδός; to travel:--journey. - Verb - greek
 • ὉΔΗΓΈΩ G3594 ὁδηγέω - 3594 ὁδηγέω - hodēgéō - hod-ayg-eh'-o - from ὁδηγός; to show the way (literally or figuratively (teach)):--guide, lead. - Verb - greek
 • ὉΔΗΓΌΣ G3595 ὁδηγός - 3595 ὁδηγός - hodēgós - hod-ayg-os' - from ὁδός and ἡγέομαι; a conductor (literally or figuratively (teacher)):--guide, leader. - Noun Masculine - greek
 • G3073 Λυκία - 3073 Λυκία - ΛΥΚΊΑ - - Lykía - loo-kee'-ah - probably remotely from λύκος; Lycia, a province of Asia Minor:--Lycia. - Noun Location - greek
 • G592 ἀποδιορίζω - 592 ἀποδιορίζω - ἈΠΟΔΙΟΡΊΖΩ - - apodiorízō - ap-od-ee-or-id'-zo - from ἀπό and a compound of διά and ὁρίζω; to disjoin (by a boundary, figuratively, a party):--separate. - Verb - greek
 • G4889 σύνδουλος - 4889 σύνδουλος - ΣΎΝΔΟΥΛΟΣ - - sýndoulos - soon'-doo-los - from σύν and δοῦλος; a co-slave, i.e. servitor or ministrant of the same master (human or divine):--fellowservant. - Noun Masculine - greek
 • G5193 ὑάλινος - 5193 ὑάλινος - ὙΆΛΙΝΟΣ - - hyálinos - hoo-al'-ee-nos - from ὕαλος; glassy, i.e. transparent:--of glass. - Adjective - greek
 • G3364 οὐ μή - 3364 οὐ μή - Οὐ ΜΉ - - ou mḗ - oo may - i.e. οὐ and μή; a double negative strengthening the denial; not at all:--any more, at all, by any (no) means, neither, never, no (at all), in no case (wise), nor ever, not (at all, in any wise). Compare μὴ οὐκ. - - greek
 • οὐ μή - Οὐ ΜΉ - G3364 3364 - any more, at all, by any (no) means, neither, never, no (at all), in no case (wise), nor ever, not (at all, in any wise) - {"def":{"short":"a double negative strengthening the denial; not at all","long":["never, certainly not, not at all, by no means"]},"deriv":"i.e. G3756 and G3361","pronun":{"ipa":"u me","ipa_mod":"u me̞","sbl":"ou mē","dic":"oo may","dic_mod":"oo may"},"see":["G3361","G3378","G3756"],"comment":"Compare G3378."}
 • - Ὁ - G3588 3588 - the, this, that, one, he, she, it, etc - {"def":{"short":"the (sometimes to be supplied, at others omitted, in English idiom)","long":["this, that, these, etc. Only significant renderings other than \"the\" counted"]},"deriv":"the definite article","pronun":{"ipa":"ho","ipa_mod":"ow","sbl":"ho","dic":"hoh","dic_mod":"oh"}}
 • ὀγδοήκοντα - ὈΓΔΟΉΚΟΝΤΑ - G3589 3589 - fourscore - {"def":{"short":"ten times eight","long":["eighty"]},"deriv":"from G3590","pronun":{"ipa":"o.ɣðoˈe.kon.tɑ","ipa_mod":"ow.ɣðowˈe̞.kown.tɑ","sbl":"ogdoēkonta","dic":"oh-gthoh-A-kone-ta","dic_mod":"oh-gthoh-A-kone-ta"},"see":["G3590"]}
 • ὄγδοος - ὌΓΔΟΟΣ - G3590 3590 - eighth - {"def":{"short":"the eighth","long":["the eighth"]},"deriv":"from G3638","pronun":{"ipa":"ˈo.ɣðo.os","ipa_mod":"ˈow.ɣðow.ows","sbl":"ogdoos","dic":"OH-gthoh-ose","dic_mod":"OH-gthoh-ose"},"see":["G3638"]}
 • ὄγκος - ὌΓΚΟΣ - G3591 3591 - weight - {"def":{"short":"a mass (as bending or bulging by its load), i.e., burden (hindrance)","long":["whatever is prominent, protuberance, bulk, mass",["hence a burden, weight, encumbrance"]]},"deriv":"probably from the same as G0043","pronun":{"ipa":"ˈoŋ.kos","ipa_mod":"ˈowŋ.kows","sbl":"onkos","dic":"OHNG-kose","dic_mod":"OHNG-kose"},"see":["G0043"]}
 • ὅδε - ὍΔΕ - G3592 3592 - he, she, such, these, thus - {"def":{"short":"the same, i.e., this or that one (plural these or those); often used as a personal pronoun","long":["this one here, these things, as follows, thus"]},"deriv":"from G3588 and G1161","pronun":{"ipa":"ˈho.ðɛ","ipa_mod":"ˈow.ðe̞","sbl":"hode","dic":"HOH-theh","dic_mod":"OH-thay"},"see":["G1161","G3588"]}
 • ὁδεύω - ὉΔΕΎΩ - G3593 3593 - journey - {"def":{"short":"to travel","long":["to travel, journey"]},"deriv":"from G3598","pronun":{"ipa":"hoˈðɛβ.o","ipa_mod":"owˈðev.ow","sbl":"hodeuō","dic":"hoh-THEV-oh","dic_mod":"oh-THAVE-oh"},"see":["G3598"]}
 • ὁδηγέω - ὉΔΗΓΈΩ - G3594 3594 - guide, lead - {"def":{"short":"to show the way (literally or figuratively (teach))","long":["to be a guide, lead on one's way, to guide","to be a guide or a teacher",["to give guidance to"]]},"deriv":"from G3595","pronun":{"ipa":"ho.ðeˈɣɛ.o","ipa_mod":"ow.ðe̞ˈɣe̞.ow","sbl":"hodēgeō","dic":"hoh-thay-GEH-oh","dic_mod":"oh-thay-GAY-oh"},"see":["G3595"]}
 • ὁδηγός - ὉΔΗΓΌΣ - G3595 3595 - guide, leader - {"def":{"short":"a conductor (literally or figuratively (teacher))","long":["a leader of the way, a guide","a teacher of the ignorant and inexperienced"]},"deriv":"from G3598 and G2233","pronun":{"ipa":"ho.ðeˈɣos","ipa_mod":"ow.ðe̞ˈɣows","sbl":"hodēgos","dic":"hoh-thay-GOSE","dic_mod":"oh-thay-GOSE"},"see":["G2233","G3598"]}
 • ὁδοιπορέω - ὉΔΟΙΠΟΡΈΩ - G3596 3596 - go on a journey - {"def":{"short":"to be a wayfarer, i.e., travel","long":["to travel, journey"]},"deriv":"from a compound of G3598 and G4198","pronun":{"ipa":"ho.ðy.poˈrɛ.o","ipa_mod":"ow.ðy.powˈre̞.ow","sbl":"hodoiporeō","dic":"hoh-thoo-poh-REH-oh","dic_mod":"oh-thoo-poh-RAY-oh"},"see":["G3598","G4198"]}
 • - Ὁ - G3588 3588 - in all their inflections, the definite article - ho - ho, -
  1. this, that, these, etc.
  - in all their inflections; the definite article; the (sometimes to be supplied, at others omitted, in English idiom):--the, this, that, one, he, she, it, etc. - - this/that/the - the, this, that, one, he, she, it, etc - {"def":{"short":"the (sometimes to be supplied, at others omitted, in English idiom)","long":["this, that, these, etc. Only significant renderings other than \"the\" counted"]},"deriv":"the definite article","pronun":{"ipa":"ho","ipa_mod":"ow","sbl":"ho","dic":"hoh","dic_mod":"oh"}}
 • ὅ ἐστι - Ὅ ἘΣΤΙ - G3603 3603 - from the neuter of (3739) and the third person singular present ind. of (1510) - ho - - Verb - from the neuter of «3739» and the third person singular present indicative of «1510»; which is:--called, which is (make), that is (to say). -
  1. which is, that is
  - "which is/that is" - called, which is (make), that is (to say) - {"def":{"short":"which is","long":["which is, that is"]},"deriv":"from the neuter of G3739 and the third person singular present indicative of G1510","pronun":{"ipa":"ho ɛ.sti","ipa_mod":"ow e̞.sti","sbl":"ho esti","dic":"hoh eh-stee","dic_mod":"oh ay-stee"},"see":["G1510","G3739"]}
 • ὁ ὢν καί ὁ ἦν καί ὁ ἐρχόμενος - Ὁ ὪΝ ΚΑΊ Ὁ ἮΝ ΚΑΊ Ὁ ἘΡΧΌΜΕΝΟΣ - G3801 3801 - a phrase combining (3588) with the present participle and imperfect of (1510) and the present participle of (2064) by means of (2532) - ho - - - a phrase combining «3588» with the present participle and imperfect of «1510» and the present participle of «2064» by means of «2532»; the one being and the one that was and the one coming, i.e. the Eternal, as a divine epithet of Christ:--which art (is, was), and (which) wast (is, was), and art (is) to come (shalt be). - - - which art (is, was), and (which) wast (is, was), and art (is) to come (shalt be) - {"def":{"short":"the one being and the one that was and the one coming, i.e., the Eternal, as a divine epithet of Christ","long":["He who is, and was, and is coming"]},"deriv":"a phrase combining G3588 with the present participle and imperfect of G1510 and the present participle of G2064 by means of G2532","pronun":{"ipa":"ho on kɛ ho en kɛ ho ɛrˈxo.mɛ.nos","ipa_mod":"ow own ke ow e̞n ke ow e̞rˈxow.me̞.nows","sbl":"ho ōn kai ho ēn kai ho erchomenos","dic":"hoh one keh hoh ane keh hoh er-HOH-meh-nose","dic_mod":"oh one kay oh ane kay oh are-HOH-may-nose"},"see":["G1510","G2064","G2532","G3588"]}
 • ὀγδοήκοντα - ὈΓΔΟΉΚΟΝΤΑ - G3589 3589 - from (3590) - ogdoekonta - og-do-ay'-kon-tah - Noun - from «3590»; ten times eight:--fourscore. -
  1. eighty
  - - fourscore - {"def":{"short":"ten times eight","long":["eighty"]},"deriv":"from G3590","pronun":{"ipa":"o.ɣðoˈe.kon.tɑ","ipa_mod":"ow.ɣðowˈe̞.kown.tɑ","sbl":"ogdoēkonta","dic":"oh-gthoh-A-kone-ta","dic_mod":"oh-gthoh-A-kone-ta"},"see":["G3590"]}
 • ὄγδοος - ὌΓΔΟΟΣ - G3590 3590 - from (3638) - ogdoos - og'-do-os - Adjective - from «3638»; the eighth:--eighth. -
  1. the eighth
  - - eighth - {"def":{"short":"the eighth","long":["the eighth"]},"deriv":"from G3638","pronun":{"ipa":"ˈo.ɣðo.os","ipa_mod":"ˈow.ɣðow.ows","sbl":"ogdoos","dic":"OH-gthoh-ose","dic_mod":"OH-gthoh-ose"},"see":["G3638"]}
Search Google:

Search:3588 -> 3588

3588


 1. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
 2. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 3. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 4. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
3588 ~= /3588/ numwd: Three Thousand Five Hundred Eighty-eight - שלושה אלפים חמש-מאות שמונים ושמונה
 • G3588 - 3588 ὁ the definite article; the (sometimes to be supplied, at others omitted, in English idiom):--the, this, that, one, he, she, it, etc.
 • H3588 כִּי - 3588 כִּי a primitive particle (the full form of the prepositional prefix) indicating causal relations of all kinds, antecedent or consequent; (by implication) very widely used as a relative conjunction or adverb (as below); often largely modified by other particles annexed; and, + (forasmuch, inasmuch, where-) as, assured(-ly), + but, certainly, doubtless, + else, even, + except, for, how, (because, in, so, than) that, + nevertheless, now, rightly, seeing, since, surely, then, therefore, + (al-) though, + till, truly, + until, when, whether, while, whom, yea, yet.
 • כִּי - כִּי - H3588 3588 - kee - kîy - a primitive particle (the full form of the prepositional prefix) indicating causal relations of all kinds, antecedent or consequent; - (by implication) very widely used as a relative conjunction or adverb (as below); often largely modified by other particles annexed - and, + (forasmuch, inasmuch, where-) as, assured(-ly), + but, certainly, doubtless, + else, even, + except, for, how, (because, in, so, than) that, + nevertheless, now, rightly, seeing, since, surely, then, therefore, + (al-) though, + till, truly, + unt
Search Google:3588

Word Study of the Day: Covfefe19
Phoenix

Oracles of God - Music you will hear one day in Heaven!

Web-Ministry Site Tree


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Word Study of the Day: Covfefe19
Phoenix

Simple Rules for this Site!


  Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7


Hosted by
Christ Servers

Manufacture's Repaired
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Web-Ministry Created this page in 0.072909 seconds