27 -ἀγαπητός -agapetos -ag-ap-ay-tos'
Strong's Greek Online Dictionary Project

Strong's Greek Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 27
orig_word - ἀγαπητός
word_orig - from (25)
translit - agapetos
tdnt - 1:21,5
phonetic - ag-ap-ay-tos'
part_of_speech - Adjective
st_def - from «25»; beloved:--(dearly, well) beloved, dear.
IPD_def -
 1. beloved, esteemed, dear, favourite, worthy of love

English - dearly beloved
letter - a
data - {"def":{"short":"beloved","long":["beloved, esteemed, dear, favorite, worthy of love"]},"deriv":"from G0025","pronun":{"ipa":"ɑ.ɣɑ.peˈtos","ipa_mod":"ɑ.ɣɑ.pe̞ˈtows","sbl":"agapētos","dic":"ah-ga-pay-TOSE","dic_mod":"ah-ga-pay-TOSE"},"see":["G0025"]}
usages - (dearly, well) beloved, dear
Strong's Search

Greek Strongs Number:
Hebrew Strongs Number:
Suggest a Better Greek Translation to English to appear in the LIT Bible?
dearly beloved
* Denotes Required.

Strong Greek:27

strongscsv:ἀγαπητός
γ α π η τ ς
a
[" a h o "]
[" a h o "]
g
[" g "]
[" g "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
p
[" p "]
[" p "]
e
[" a h "]
[" a h "]
t
[" t d "]
[" t "]
os
[" s "]
[" s "]
#7936;#947;#945;#960;#951;#964;#8057;#962;
u+1f00u+03b3u+03b1u+03c0u+03b7u+03c4u+1f79u+03c2

strongscsvCAPS:ἀγαπητός
Γ Α Π Η Τ Σ
a
[" a h o "]
[" a h o "]
g
[" g "]
[" g "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
p
[" p "]
[" p "]
e
[" a h "]
[" a h "]
t
[" t d "]
[" t "]
os
[" s "]
[" s "]
#7944;#915;#913;#928;#919;#932;#8185;#931;
u+1f08u+0393u+0391u+03a0u+0397u+03a4u+1ff9u+03a3

strongs_greek_lemma:ἀγαπητός
γ α π η τ ό ς
a
[" a h o "]
[" a h o "]
g
[" g "]
[" g "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
p
[" p "]
[" p "]
e
[" a h "]
[" a h "]
t
[" t d "]
[" t "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
s
[" s "]
[" s "]
#7936;#947;#945;#960;#951;#964;#972;#962;
u+1f00u+03b3u+03b1u+03c0u+03b7u+03c4u+03ccu+03c2

phpBible_greek_lexicon_lemma:ἀγαπητός
γ α π η τ ό ς
a
[" a h o "]
[" a h o "]
g
[" g "]
[" g "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
p
[" p "]
[" p "]
e
[" a h "]
[" a h "]
t
[" t d "]
[" t "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
s
[" s "]
[" s "]
#7936;#947;#945;#960;#951;#964;#972;#962;
u+1f00u+03b3u+03b1u+03c0u+03b7u+03c4u+03ccu+03c2

Search:ἀγαπητός -> ἈΓΑΠΗΤΌΣ

ἀγαπητός


 1. [ἀ]
  [ἀ] [" a h o "] a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 2. [γ]
  [γ] [" g "] g /g/ gothic giba 𐌲 (𐌲) - Γ Γ /g/ grk: Γ (Γ) - γ Γ /g/ grk: γ (γ) - ג ג /g/ hebrew ג (ג) -
 3. [α]
  [α] [" a h o "] a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 4. [π]
  [π] [" p "] p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) -
 5. [η]
  [η] [" a h "] e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 6. [τ]
  [τ] [" t d "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 7. [ό]
  [ό] [" o t h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 8. [ς]
  [ς] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
ἀγαπητός ~= /agapetos/
 • ἀγαπητός - ἈΓΑΠΗΤΌΣ - G27 27 - (dearly, well) beloved, dear - {"def":{"short":"beloved","long":["beloved, esteemed, dear, favorite, worthy of love"]},"deriv":"from G0025","pronun":{"ipa":"ɑ.ɣɑ.peˈtos","ipa_mod":"ɑ.ɣɑ.pe̞ˈtows","sbl":"agapētos","dic":"ah-ga-pay-TOSE","dic_mod":"ah-ga-pay-TOSE"},"see":["G0025"]}
 • ἀγαπητός - ἈΓΑΠΗΤΌΣ - G27 27 - from (25) - agapetos - ag-ap-ay-tos' - Adjective - from «25»; beloved:--(dearly, well) beloved, dear. -
  1. beloved, esteemed, dear, favourite, worthy of love
  - dearly beloved - (dearly, well) beloved, dear - {"def":{"short":"beloved","long":["beloved, esteemed, dear, favorite, worthy of love"]},"deriv":"from G0025","pronun":{"ipa":"ɑ.ɣɑ.peˈtos","ipa_mod":"ɑ.ɣɑ.pe̞ˈtows","sbl":"agapētos","dic":"ah-ga-pay-TOSE","dic_mod":"ah-ga-pay-TOSE"},"see":["G0025"]}
Search Google:ἀγαπητός

Search:ἀγαπητός -> ἈΓΑΠΗΤΌΣ

ἀγαπητός


 1. [ἀ]
  [ἀ] [" a h o "] a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 2. [γ]
  [γ] [" g "] g /g/ gothic giba 𐌲 (𐌲) - Γ Γ /g/ grk: Γ (Γ) - γ Γ /g/ grk: γ (γ) - ג ג /g/ hebrew ג (ג) -
 3. [α]
  [α] [" a h o "] a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 4. [π]
  [π] [" p "] p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) -
 5. [η]
  [η] [" a h "] e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 6. [τ]
  [τ] [" t d "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 7. [ό]
  [ό] ό o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 8. [ς]
  [ς] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
ἀγαπητός ~= /agapetos/
 • ἈΓΑΠΗΤΌΣ G27 ἀγαπητός - 27 ἀγαπητός - agapētós - ag-ap-ay-tos' - from ἀγαπάω; beloved:--(dearly, well) beloved, dear. - Adjective - greek
Search Google:ἀγαπητός

Search:27 -> 27

27


 1. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 2. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
27 ~= /27/ numwd: Twenty-seven - עשרים ושבעה
 • G1027 βροντή - 1027 βροντή akin to (to roar); thunder:--thunder(-ing).
 • G1127 γρηγορεύω - 1127 γρηγορεύω from ἐγείρω; to keep awake, i.e. watch (literally or figuratively):--be vigilant, wake, (be) watch(-ful).
 • G1227 διαβλέπω - 1227 διαβλέπω from διά and βλέπω; to look through, i.e. recover full vision:--see clearly.
 • G127 αἰδώς - 127 αἰδώς perhaps from Α (as a negative particle) and εἴδω (through the idea of downcast eyes); bashfulness, i.e. (towards men), modesty or (towards God) awe:--reverence, shamefacedness.
 • G1270 διανόημα - 1270 διανόημα from a compound of διά and νοιέω; something thought through, i.e. a sentiment:--thought.
 • G1271 διάνοια - 1271 διάνοια from διά and νοῦς; deep thought, properly, the faculty (mind or its disposition), by implication, its exercise:-- imagination, mind, understanding.
 • G1272 διανοίγω - 1272 διανοίγω from διά and ἀνοίγω; to open thoroughly, literally (as a first-born) or figuratively (to expound):--open.
 • G1273 διανυκτερεύω - 1273 διανυκτερεύω from διά and a derivative of νύξ; to sit up the whole night:--continue all night.
 • G1274 διανύω - 1274 διανύω from διά and (to effect); to accomplish thoroughly:--finish.
 • G1275 διαπαντός - 1275 διαπαντός from διά and the genitive case of πᾶς; through all time, i.e. (adverbially) constantly:--alway(-s), continually.
 • H7144 קׇרְחָה - 7144 קׇרְחָה - קׇרְחָה - - qorchâh - kor-khaw' - or קׇרְחָא; (Ezekiel 27:31), from קָרַח; baldness; bald(-ness), [idiom] utterly. - Noun Feminine - heb
 • H3204 יְכׇנְיָה - 3204 יְכׇנְיָה - יְכׇנְיָה - - Yᵉkonyâh - yek-on-yaw' - and יְכׇנְיָהוּ; or (Jeremiah 27:20) יְכוֹנְיָה; from כּוּן and יָהּ; Jah will establish; Jekonjah, a Jewish king; Jeconiah. Compare כׇּנְיָהוּ. - Proper Name Masculine - x-pn
 • H235 אָזַל - 235 אָזַל - אָזַל - - ʼâzal - aw-zal' - a primitive root; to go away, hence, to disappear; fail, gad about, go to and fro (but in Ezekiel 27:19 the word is rendered by many 'from Uzal,' by others 'yarn'), be gone (spent). - Verb - heb
 • H8142 שֵׁנָה - 8142 שֵׁנָה - שֵׁנָה - - shênâh - shay-naw' - or שֵׁנָא; (Psalm 127:2), from יָשֵׁן; sleep; sleep. - Noun Feminine - heb
 • H6958 קוֹא - 6958 קוֹא - קוֹא - - qôwʼ - ko - or קָיָה; (Jeremiah 25:27), a primitive root; to vomit; spue (out), vomit (out, up, up again). - Verb - heb
 • בֵּית הָרָם - בֵּית הָרָם - H1027 1027 - bayth haw-rawm' - Bêyth hâ-Râm - from H1004 (בַּיִת) and H7311 (רוּם) with the article interposed; house of the height; - Beth-ha-Ram, a place East of the Jordan - Beth-aram.
 • בֶּן־גֶּבֶר - בֶּן־גֶּבֶר - H1127 1127 - ben-gheh'-ber - Ben-Geber - from H1121 (בֵּן) and H1397 (גֶּבֶר); son of (the) hero; - Ben-Geber, an Israelite - the son of Geber.
 • בַּקְבּוּק - בַּקְבּוּק - H1227 1227 - bak-book' - Baqbûwq - the same as H1228 (בַּקְבֻּק)xlit baqbûk corrected to baqbuq; - Bakbuk, one of the Nethinim - Bakbuk.
 • אֲדָמָה - אֲדָמָה - H127 127 - ad-aw-maw' - ʼădâmâh - from H119 (אָדַם); - soil (from its general redness) - country, earth, ground, husband(-man) (-ry), land.
 • בַּרְזֶל - בַּרְזֶל - H1270 1270 - bar-zel' - barzel - perhaps from the root of H1269 (בִּרְזוֹת); - iron (as cutting); by extension, an iron implement - (ax) head, iron.
 • בַּרְזִלַּי - בַּרְזִלַּי - H1271 1271 - bar-zil-lah'-ee - Barzillay - from H1270 (בַּרְזֶל); iron-hearted; - Barzillai, the name of three Israelites - Barzillai.
 • בָּרַח - בָּרַח - H1272 1272 - baw-rakh' - bârach - a primitive root; - to bolt, i.e. figuratively, to flee suddenly - chase (away); drive away, fain, flee (away), put to flight, make haste, reach, run away, shoot.
 • בַּרְחֻמִי - בַּרְחֻמִי - H1273 1273 - bar-khoo-mee' - Barchumîy - by transposition for H978 (בַּחֲרוּמִי); - a Barchumite, or native of Bachurim - Barhumite.
 • בְּרִי - בְּרִי - H1274 1274 - ber-ee' - bᵉrîy - from H1262 (בָּרָה); - fat - fat.
 • בֵּרִי - בֵּרִי - H1275 1275 - bay-ree' - Bêrîy - probably by contraction from H882 (בְּאֵרִי); - Beri, an Israelite - Beri.
Search Google:27Jesus What have we become?
#666

Word Study of the Day: Covfefe19 - Phoenix
Oracles of God - Music you will hear one day in Heaven!


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simple Rules for this Site!


 Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002
 • Web-Ministry is intended for the Glory of God.
 • Please try to be respectful of God and to be reverent toward His Word, which is the Holy Bible.
 • Some may not be Christian nor agree with Christian theology in general, but please be respectful of those that do and to Christendom in general.
 • People from all walks of life and backgrounds of faith are welcome here, including the backslidden and nonbelievers, as well.
 • We may not all agree... but we can agree to disagree, at least.
 • However, any potential disagreements still need to remain civil in nature, and should stay as such.
 • Please, just debate the points of your position, if necessary, and refrain from ad hominem attacks. Slandering and name calling serve no productive purpose.
 • Posting rules are based upon decent conduct and generally acceptable chat behavior and, also, on Christian beliefs and morals found in the Holy Bible.
 • Please refrain from using offensive language or obscenely suggestive innuendo.
 • Usernames that are not becoming of basic common decency and morality are not to be used and may possibly result in membership cancellation.
 • Refusing to follow forum rules may result in membership cancellation and possibly some or all applicable posts being deleted and if necessary... entire threads.
 • If you feel these things to be unacceptable, please find another forum to post on.Thank you.
 • dp,webmaster,Chrysoprasus,wilshine

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7

Hosted by
Christ Servers

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Web-Ministry Created this page in 0.065453 seconds