8471 -תַּחְפַּנְחֵס -Tachpanchec -takh-pan-khace'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 8471
orig_word - תַּחְפַּנְחֵס
word_orig - of Egyptian derivation
translit - Tachpanchec
tdnt - None
phonetic - takh-pan-khace'
part_of_speech - Proper Name Location
st_def - or Tchaphnchec (Ezek. 30:18) {tekh- af-nekh-ace'}; or Tachpnec (Jeremiah 2:16) {takh-pen-ace'}; of Egyptian derivation; Tachpanches, Techaphneches or Tachpenes, a place in Egypt:--Tahapanes, Tahpanhes, Tehaphnehes.
IPD_def - Tahpanhes or Tahapanes or Tehaphnehes = "thou will fill hands with pity"
 1. a city in Egypt; modern 'Tel Defenneh' or 'Tel Defneh' located approx 18 miles (29 km) east southeast from Tanis

English -
letter - t
data - {"def":{"lit":"thou will fill hands with pity","short":"Tachpanches, Techaphneches or Tachpenes, a place in Egypt","long":["a city in Egypt; modern 'Tel Defenneh' or 'Tel Defneh' located approximately 18 miles (29 km) east southeast from Tanis"]},"deriv":"or תְּחַפְנְחֵס; (Ezekiel 30:18), or תַּחְפְּנֵס; (Jeremiah 2:16), of Egyptian derivation","pronun":{"ipa":"t̪ɑħ.pɑn̪ˈħes","ipa_mod":"tɑχ.pɑnˈχes","sbl":"taḥpanḥēs","dic":"ta-pahn-HASE","dic_mod":"tahk-pahn-HASE"}}
usages - Tahapanes, Tahpanhes, Tehaphnehes
Strong's Search

Greek Strongs Number:
Hebrew Strongs Number:
Image Search?
Image Search 2?
Suggest a Better Hebrew Translation to English to appear in the LIT Bible?
Tahapanes, Tahpanhes, Tehaphnehes ~of Egyptian derivation
* Denotes Required.

Strong Hebrew:8471

strongscsv:תַּחְפַּנְחֵס
ת ּ ַ ח ְ פ ּ ַ נ ְ ח ֵ ס
t
[" t "]
[" t "]
ah
[" k c K "]
[" k c K "]
ep
[" p "]
[" p "]
an
[" n "]
[" n "]
eh
[" k c K "]
[" k c K "]
es
[" s c "]
[" s c "]
#1514;#1468;#1463;#1495;#1456;#1508;#1468;#1463;#1504;#1456;#1495;#1461;#1505;
u+05eau+05bcu+05b7u+05d7u+05b0u+05e4u+05bcu+05b7u+05e0u+05b0u+05d7u+05b5u+05e1

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:תַּחְפַּנְחֵס
ת ּ ַ ח ְ פ ּ ַ נ ְ ח ֵ ס
t
[" t "]
[" t "]
ah
[" k c K "]
[" k c K "]
ep
[" p "]
[" p "]
an
[" n "]
[" n "]
eh
[" k c K "]
[" k c K "]
es
[" s c "]
[" s c "]
#1514;#1468;#1463;#1495;#1456;#1508;#1468;#1463;#1504;#1456;#1495;#1461;#1505;
u+05eau+05bcu+05b7u+05d7u+05b0u+05e4u+05bcu+05b7u+05e0u+05b0u+05d7u+05b5u+05e1

Search:תַּחְפַּנְחֵס -> תַּחְפַּנְחֵס

תַּחְפַּנְחֵס


 1. [ת]
  [ת] [" t "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 2. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 3. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 4. [ח]
  [ח] [" k c K "] h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) -
 5. [ְ]
  [ְ] ְ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 6. [פ]
  [פ] [" p "] p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) -
 7. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 8. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 9. [נ]
  [נ] [" n "] n /n/ gothic nauths 𐌽 (𐌽) - Ν Ν /n/ grk: Ν (Ν) - ν Ν /n/ grk: ν (ν) - ן ן /n/ hebrew ן (ן) - נ נ /n/ hebrew נ (נ) -
 10. [ְ]
  [ְ] ְ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 11. [ח]
  [ח] [" k c K "] h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) -
 12. [ֵ]
  [ֵ] ֵ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 13. [ס]
  [ס] [" s c "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
תַּחְפַּנְחֵס ~= /tahepanehes/
 • תַּחְפַּנְחֵס H8471 תַּחְפַּנְחֵס - 8471 תַּחְפַּנְחֵס - Tachpanchêç - takh-pan-khace' - or תְּחַפְנְחֵס; (Ezekiel 30:18), or תַּחְפְּנֵס; (Jeremiah 2:16), of Egyptian derivation; Tachpanches, Techaphneches or Tachpenes, a place in Egypt; Tahapanes, Tahpanhes, Tehaphnehes. - Proper Name Location - x-pn
 • תַּחְפַּנְחֵס - תַּחְפַּנְחֵס - H8471 8471 - takh-pan-khace' - Tachpanchêç - or תְּחַפְנְחֵס; (Ezekiel 30:18), or תַּחְפְּנֵס; (Jeremiah 2:16), of Egyptian derivation; - Tachpanches, Techaphneches or Tachpenes, a place in Egypt - Tahapanes, Tahpanhes, Tehaphnehes.
 • תַּחְפַּנְחֵס - תַּחְפַּנְחֵס - H8471 8471 - Tahapanes, Tahpanhes, Tehaphnehes - {"def":{"lit":"thou will fill hands with pity","short":"Tachpanches, Techaphneches or Tachpenes, a place in Egypt","long":["a city in Egypt; modern 'Tel Defenneh' or 'Tel Defneh' located approximately 18 miles (29 km) east southeast from Tanis"]},"deriv":"or תְּחַפְנְחֵס; (Ezekiel 30:18), or תַּחְפְּנֵס; (Jeremiah 2:16), of Egyptian derivation","pronun":{"ipa":"t̪ɑħ.pɑn̪ˈħes","ipa_mod":"tɑχ.pɑnˈχes","sbl":"taḥpanḥēs","dic":"ta-pahn-HASE","dic_mod":"tahk-pahn-HASE"}}
 • תַּחְפַּנְחֵס - תַּחְפַּנְחֵס - H8471 8471 - of Egyptian derivation - Tachpanchec - takh-pan-khace' - Proper Name Location - or Tchaphnchec (Ezek. 30:18) {tekh- af-nekh-ace'}; or Tachpnec (Jeremiah 2:16) {takh-pen-ace'}; of Egyptian derivation; Tachpanches, Techaphneches or Tachpenes, a place in Egypt:--Tahapanes, Tahpanhes, Tehaphnehes. - Tahpanhes or Tahapanes or Tehaphnehes = "thou will fill hands with pity"
  1. a city in Egypt; modern 'Tel Defenneh' or 'Tel Defneh' located approx 18 miles (29 km) east southeast from Tanis
  - - Tahapanes, Tahpanhes, Tehaphnehes - {"def":{"lit":"thou will fill hands with pity","short":"Tachpanches, Techaphneches or Tachpenes, a place in Egypt","long":["a city in Egypt; modern 'Tel Defenneh' or 'Tel Defneh' located approximately 18 miles (29 km) east southeast from Tanis"]},"deriv":"or תְּחַפְנְחֵס; (Ezekiel 30:18), or תַּחְפְּנֵס; (Jeremiah 2:16), of Egyptian derivation","pronun":{"ipa":"t̪ɑħ.pɑn̪ˈħes","ipa_mod":"tɑχ.pɑnˈχes","sbl":"taḥpanḥēs","dic":"ta-pahn-HASE","dic_mod":"tahk-pahn-HASE"}}
Search Google:תַּחְפַּנְחֵס

Search:8471 -> 8471

8471


 1. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 2. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 3. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 4. [1]
  [1] numwd: One - אחד
8471 ~= /8471/ numwd: Eight Thousand Four Hundred Seventy-one - שמונה אלפים ארבע-מאות שבעים ואחד
 • H8471 תַּחְפַּנְחֵס - 8471 תַּחְפַּנְחֵס or תְּחַפְנְחֵס; (Ezekiel 30:18), or תַּחְפְּנֵס; (Jeremiah 2:16), of Egyptian derivation; Tachpanches, Techaphneches or Tachpenes, a place in Egypt; Tahapanes, Tahpanhes, Tehaphnehes.
 • תַּחְפַּנְחֵס - תַּחְפַּנְחֵס - H8471 8471 - takh-pan-khace' - Tachpanchêç - or תְּחַפְנְחֵס; (Ezekiel 30:18), or תַּחְפְּנֵס; (Jeremiah 2:16), of Egyptian derivation; - Tachpanches, Techaphneches or Tachpenes, a place in Egypt - Tahapanes, Tahpanhes, Tehaphnehes.
Search Google:8471Jesus What have we become?
#666

Word Study of the Day: Covfefe19 - Phoenix
Oracles of God - Music you will hear one day in Heaven!


Bible News


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simple Rules for this Site!


 Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002
 • Web-Ministry is intended for the Glory of God.
 • Please try to be respectful of God and to be reverent toward His Word, which is the Holy Bible.
 • Some may not be Christian nor agree with Christian theology in general, but please be respectful of those that do and to Christendom in general.
 • People from all walks of life and backgrounds of faith are welcome here, including the backslidden and nonbelievers, as well.
 • We may not all agree... but we can agree to disagree, at least.
 • However, any potential disagreements still need to remain civil in nature, and should stay as such.
 • Please, just debate the points of your position, if necessary, and refrain from ad hominem attacks. Slandering and name calling serve no productive purpose.
 • Posting rules are based upon decent conduct and generally acceptable chat behavior and, also, on Christian beliefs and morals found in the Holy Bible.
 • Please refrain from using offensive language or obscenely suggestive innuendo.
 • Usernames that are not becoming of basic common decency and morality are not to be used and may possibly result in membership cancellation.
 • Refusing to follow forum rules may result in membership cancellation and possibly some or all applicable posts being deleted and if necessary... entire threads.
 • If you feel these things to be unacceptable, please find another forum to post on.Thank you.
 • dp,webmaster,Chrysoprasus,wilshine

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7

Hosted by
Christ Servers

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Web-Ministry Created this page in 0.044053 seconds