978 -Βιθυνία -Bithunia -bee-thoo-nee'-ah
Strong's Greek Online Dictionary Project

Strong's Greek Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 978
orig_word - Βιθυνία
word_orig - of uncertain derivation
translit - Bithunia
tdnt - None
phonetic - bee-thoo-nee'-ah
part_of_speech - Noun Location
st_def - of uncertain derivation; Bithynia, a region of Asia:--Bithynia.
IPD_def - Bithynia = "a violent rushing"
 1. a Roman province in Asia Minor, bounded by the Euxine Sea, the Propontis, Mysia, Phrygia, Galatia, Paphlagonia

English - Bithynia
letter - b
data - {"def":{"lit":"a violent rushing","short":"Bithynia, a region of Asia","long":["a Roman province in Asia Minor, bounded by the Euxine Sea, the Propontis, Mysia, Phrygia, Galatia, Paphlagonia"]},"deriv":"of uncertain derivation","pronun":{"ipa":"βi.θyˈni.ɑ","ipa_mod":"vi.θjuˈni.ɑ","sbl":"bithynia","dic":"vee-thoo-NEE-ah","dic_mod":"vee-thyoo-NEE-ah"}}
usages - Bithynia
Strong's Search

Greek Strongs Number:
Hebrew Strongs Number:
Image Search?
Image Search 2?
Suggest a Better Greek Translation to English to appear in the LIT Bible?
Bithynia
* Denotes Required.

Strong Greek:978

strongscsv:Βιθυνία
Β ι θ υ ν α
b
[" b "]
[" b "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
th
[" t e "]
[" t "]
y
[" h "]
[" h "]
n
[" n "]
[" n "]
ia
[" a h o "]
[" a h o "]
#914;#953;#952;#965;#957;#8055;#945;
u+0392u+03b9u+03b8u+03c5u+03bdu+1f77u+03b1

strongscsvCAPS:Βιθυνία
Β Ι Θ Υ Ν Α
b
[" b "]
[" b "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
th
[" t e "]
[" t "]
y
[" h "]
[" h "]
n
[" n "]
[" n "]
ia
[" a h o "]
[" a h o "]
#914;#921;#920;#933;#925;#8155;#913;
u+0392u+0399u+0398u+03a5u+039du+1fdbu+0391

strongs_greek_lemma:Βιθυνία
Β ι θ υ ν ί α
b
[" b "]
[" b "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
th
[" t e "]
[" t "]
y
[" h "]
[" h "]
n
[" n "]
[" n "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
#914;#953;#952;#965;#957;#943;#945;
u+0392u+03b9u+03b8u+03c5u+03bdu+03afu+03b1

phpBible_greek_lexicon_lemma:Βιθυνία
Β ι θ υ ν ί α
b
[" b "]
[" b "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
th
[" t e "]
[" t "]
y
[" h "]
[" h "]
n
[" n "]
[" n "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
#914;#953;#952;#965;#957;#943;#945;
u+0392u+03b9u+03b8u+03c5u+03bdu+03afu+03b1

Search:Βιθυνία -> ΒΙΘΥΝΊΑ

Βιθυνία


 1. [Β]
  [Β] [" b "] b /b/ gothic bairkan 𐌱 (𐌱) - Β Β /b/ grk: Β (Β) - β Β /b/ grk: β (β) - ב ב /b/ hebrew ב (ב) -
 2. [ι]
  [ι] [" e i h s "] i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 3. [θ]
  [θ] [" t e "] [t]
  [t] t t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) - [h]
  [h] h h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) - th /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) -
 4. [υ]
  [υ] [" h "] y /y/ gothic hwair 𐍈 (𐍈) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - υ Υ /y/ grk: υ (υ) - ϋ Ϋ /y/ grk: ϋ (ϋ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) - ὐ ὐ /y/ grk: ὐ (ὐ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὔ ὔ /y/ grk: ὔ (ὔ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) - ὖ ὖ /y/ grk: ὖ (ὖ) - ὗ Ὗ /hy/ grk: ὗ (ὗ) - Ὑ Ὑ /hy/ grk: Ὑ (Ὑ) - ῦ ῦ /y/ grk: ῦ (ῦ) - י י /y/ hebrew י (י) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) -
 5. [ν]
  [ν] [" n "] n /n/ gothic nauths 𐌽 (𐌽) - Ν Ν /n/ grk: Ν (Ν) - ν Ν /n/ grk: ν (ν) - ן ן /n/ hebrew ן (ן) - נ נ /n/ hebrew נ (נ) -
 6. [ί]
  [ί] [" e i h s "] i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 7. [α]
  [α] [" a h o "] a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
Βιθυνία ~= /bithynia/
 • Βιθυνία - ΒΙΘΥΝΊΑ - G978 978 - Bithynia - {"def":{"lit":"a violent rushing","short":"Bithynia, a region of Asia","long":["a Roman province in Asia Minor, bounded by the Euxine Sea, the Propontis, Mysia, Phrygia, Galatia, Paphlagonia"]},"deriv":"of uncertain derivation","pronun":{"ipa":"βi.θyˈni.ɑ","ipa_mod":"vi.θjuˈni.ɑ","sbl":"bithynia","dic":"vee-thoo-NEE-ah","dic_mod":"vee-thyoo-NEE-ah"}}
 • Βιθυνία - ΒΙΘΥΝΊΑ - G978 978 - of uncertain derivation - Bithunia - bee-thoo-nee'-ah - Noun Location - of uncertain derivation; Bithynia, a region of Asia:--Bithynia. - Bithynia = "a violent rushing"
  1. a Roman province in Asia Minor, bounded by the Euxine Sea, the Propontis, Mysia, Phrygia, Galatia, Paphlagonia
  - - Bithynia - {"def":{"lit":"a violent rushing","short":"Bithynia, a region of Asia","long":["a Roman province in Asia Minor, bounded by the Euxine Sea, the Propontis, Mysia, Phrygia, Galatia, Paphlagonia"]},"deriv":"of uncertain derivation","pronun":{"ipa":"βi.θyˈni.ɑ","ipa_mod":"vi.θjuˈni.ɑ","sbl":"bithynia","dic":"vee-thoo-NEE-ah","dic_mod":"vee-thyoo-NEE-ah"}}
Search Google:Βιθυνία

Search:Βιθυνία -> ΒΙΘΥΝΊΑ

Βιθυνία


 1. [Β]
  [Β] [" b "] b /b/ gothic bairkan 𐌱 (𐌱) - Β Β /b/ grk: Β (Β) - β Β /b/ grk: β (β) - ב ב /b/ hebrew ב (ב) -
 2. [ι]
  [ι] [" e i h s "] i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 3. [θ]
  [θ] [" t e "] [t]
  [t] t t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) - [h]
  [h] h h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) - th /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) -
 4. [υ]
  [υ] [" h "] y /y/ gothic hwair 𐍈 (𐍈) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - υ Υ /y/ grk: υ (υ) - ϋ Ϋ /y/ grk: ϋ (ϋ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) - ὐ ὐ /y/ grk: ὐ (ὐ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὔ ὔ /y/ grk: ὔ (ὔ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) - ὖ ὖ /y/ grk: ὖ (ὖ) - ὗ Ὗ /hy/ grk: ὗ (ὗ) - Ὑ Ὑ /hy/ grk: Ὑ (Ὑ) - ῦ ῦ /y/ grk: ῦ (ῦ) - י י /y/ hebrew י (י) - ΰ ΰ /y/ grk: ΰ (ΰ) - ύ Ύ /y/ grk: ύ (ύ) -
 5. [ν]
  [ν] [" n "] n /n/ gothic nauths 𐌽 (𐌽) - Ν Ν /n/ grk: Ν (Ν) - ν Ν /n/ grk: ν (ν) - ן ן /n/ hebrew ן (ן) - נ נ /n/ hebrew נ (נ) -
 6. [ί]
  [ί] ί i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 7. [α]
  [α] [" a h o "] a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
Βιθυνία ~= /bithynia/
 • ΒΙΘΥΝΊΑ G978 Βιθυνία - 978 Βιθυνία - Bithynía - bee-thoo-nee'-ah - of uncertain derivation; Bithynia, a region of Asia:--Bithynia. - Noun Location - greek
Search Google:Βιθυνία

Search:978 -> 978

978


 1. [9]
  [9] numwd: Nine - תשעה
 2. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 3. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
978 ~= /978/ numwd: Nine Hundred Seventy-eight - תשע-מאות שבעים ושמונה
 • G1978 ἐπίσημος - 1978 ἐπίσημος from ἐπί and some form of the base of σημαίνω; remarkable, i.e. (figuratively) eminent:--notable, of note.
 • G2978 λαῖλαψ - 2978 λαῖλαψ of uncertain derivation; a whirlwind (squall):--storm, tempest.
 • G3978 πεζεύω - 3978 πεζεύω from the same as πεζῇ; to foot a journey, i.e. travel by land:--go afoot.
 • G4978 σχίσμα - 4978 σχίσμα from σχίζω; a split or gap ("schism"), literally or figuratively:--division, rent, schism.
 • G978 Βιθυνία - 978 Βιθυνία of uncertain derivation; Bithynia, a region of Asia:--Bithynia.
 • H1978 הָלִיךְ - 1978 הָלִיךְ from הָלַךְ; a walk, i.e. (by implication) a step; step.
 • H2978 יְאִתוֹן - 2978 יְאִתוֹן from אָתָה; an entry; entrance.
 • H3978 מַאֲכָל - 3978 מַאֲכָל from אָכַל; an eatable (includ. provender, flesh and fruit); food, fruit, (bake-)meat(-s), victual.
 • H4978 מַתְּנָא - 4978 מַתְּנָא (Aramaic) corresponding to מַתָּנָה; {a present; specifically (in a good sense), a sacrificial offering, (in a bad sense) a bribe}; gift.
 • H5978 עִמָּד - 5978 עִמָּד prolonged for עִם; along with; against, by, from, [phrase] me, [phrase] mine, of, [phrase] that I take, unto, upon, with(-in.)
 • הָלִיךְ - הָלִיךְ - H1978 1978 - haw-leek' - hâlîyk - from H1980 (הָלַךְ); - a walk, i.e. (by implication) a step - step.
 • יְאִתוֹן - יְאִתוֹן - H2978 2978 - yeh-ee-thone' - yᵉʼithôwn - from H857 (אָתָה); - an entry - entrance.
 • מַאֲכָל - מַאֲכָל - H3978 3978 - mah-ak-awl' - maʼăkâl - from H398 (אָכַל); - an eatable (includ. provender, flesh and fruit) - food, fruit, (bake-)meat(-s), victual.
 • מַתְּנָא - מַתְּנָא - H4978 4978 - mat-ten-aw' - mattᵉnâʼ - (Aramaic) corresponding to H4979 (מַתָּנָה) - {a present; specifically (in a good sense), a sacrificial offering, (in a bad sense) a bribe} - gift.
 • עִמָּד - עִמָּד - H5978 5978 - im-mawd' - ʻimmâd - prolonged for H5973 (עִם); - along with - against, by, from, [phrase] me, [phrase] mine, of, [phrase] that I take, unto, upon, with(-in.)
 • קַו־קַו - קַו־קַו - H6978 6978 - kav-kav' - qav-qav - from H6957 (קַו) (in the sense of a fastening); - stalwart - [idiom] meted out.
 • שִׁלְחִים - שִׁלְחִים - H7978 7978 - shil-kheem' - Shilchîym - plural of H7973 (שֶׁלַח); javelins or sprouts; - Shilchim, a place in Palestine - Shilhim.
 • בַּחֲרוּמִי - בַּחֲרוּמִי - H978 978 - bakh-ar-oo-mee' - Bachărûwmîy - patrial from H980 (בַּחֻרִים) (by transposition); - a Bacharumite or inhabitant of Bachurim - Baharumite.
Search Google:978🌈Pride🌈 goeth before Destruction
When 🌈Pride🌈 cometh, then cometh Shame


Bible News


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simple Rules for this Site!


 Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002
 • Web-Ministry is intended for the Glory of God.
 • Please try to be respectful of God and to be reverent toward His Word, which is the Holy Bible.
 • Some may not be Christian nor agree with Christian theology in general, but please be respectful of those that do and to Christendom in general.
 • People from all walks of life and backgrounds of faith are welcome here, including the backslidden and nonbelievers, as well.
 • We may not all agree... but we can agree to disagree, at least.
 • However, any potential disagreements still need to remain civil in nature, and should stay as such.
 • Please, just debate the points of your position, if necessary, and refrain from ad hominem attacks. Slandering and name calling serve no productive purpose.
 • Posting rules are based upon decent conduct and generally acceptable chat behavior and, also, on Christian beliefs and morals found in the Holy Bible.
 • Please refrain from using offensive language or obscenely suggestive innuendo.
 • Usernames that are not becoming of basic common decency and morality are not to be used and may possibly result in membership cancellation.
 • Refusing to follow forum rules may result in membership cancellation and possibly some or all applicable posts being deleted and if necessary... entire threads.
 • If you feel these things to be unacceptable, please find another forum to post on.Thank you.
 • dp,webmaster,Chrysoprasus,wilshine

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7

Hosted by $SamekhiAmI


Surplus by Samekhi
OR

Cash app $SamekhiAmI

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Web-Ministry Created this page in 0.033190 seconds