5064 -τέσσαρες -tessares -tes'-sar-es,
Strong's Greek Online Dictionary Project

Strong's Greek Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 5064
orig_word - τέσσαρες
word_orig - a plural number
translit - tessares
tdnt - 8:127,1172
phonetic - tes'-sar-es,
part_of_speech - Adjective
st_def - a plural number; four:--four.
IPD_def -
 1. four

English - four
letter - t
data - {"def":{"short":"four","long":["four"]},"deriv":"a plural number","pronun":{"ipa":"ˈtɛs.sɑ.rɛs","ipa_mod":"ˈte̞s.sɑ.re̞s","sbl":"tessares","dic":"TES-sa-res","dic_mod":"TASE-sa-rase"}}
usages - four
Strong's Search

Greek Strongs Number:
Hebrew Strongs Number:
Image Search?
Image Search 2?
Suggest a Better Greek Translation to English to appear in the LIT Bible?
four
* Denotes Required.

Strong Greek:5064

strongscsv:τέσσαρες
τ σ σ α ρ ε ς
t
[" t d "]
[" t "]
es
[" s "]
[" s "]
s
[" s "]
[" s "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
r
[" h r e "]
[" h r "]
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
s
[" s "]
[" s "]
#964;#8051;#963;#963;#945;#961;#949;#962;
u+03c4u+1f73u+03c3u+03c3u+03b1u+03c1u+03b5u+03c2

strongscsvCAPS:τέσσαρες
Τ Σ Σ Α Ρ Ε Σ
t
[" t d "]
[" t "]
es
[" s "]
[" s "]
s
[" s "]
[" s "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
r
[" h r e "]
[" h r "]
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
s
[" s "]
[" s "]
#932;#8137;#931;#931;#913;#929;#917;#931;
u+03a4u+1fc9u+03a3u+03a3u+0391u+03a1u+0395u+03a3

strongs_greek_lemma:τέσσαρες
τ έ σ σ α ρ ε ς
t
[" t d "]
[" t "]
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
s
[" s "]
[" s "]
s
[" s "]
[" s "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
r
[" h r e "]
[" h r "]
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
s
[" s "]
[" s "]
#964;#941;#963;#963;#945;#961;#949;#962;
u+03c4u+03adu+03c3u+03c3u+03b1u+03c1u+03b5u+03c2

phpBible_greek_lexicon_lemma:τέσσαρες
τ έ σ σ α ρ ε ς
t
[" t d "]
[" t "]
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
s
[" s "]
[" s "]
s
[" s "]
[" s "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
r
[" h r e "]
[" h r "]
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
s
[" s "]
[" s "]
#964;#941;#963;#963;#945;#961;#949;#962;
u+03c4u+03adu+03c3u+03c3u+03b1u+03c1u+03b5u+03c2

Search:τέσσαρες -> ΤΈΣΣΑΡΕΣ

τέσσαρες


 1. [τ]
  [τ] [" t d "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 2. [έ]
  [έ] [" e h i y s "] e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [σ]
  [σ] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 4. [σ]
  [σ] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 5. [α]
  [α] [" a h o "] a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 6. [ρ]
  [ρ] [" h r e "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 7. [ε]
  [ε] [" e h i y s "] e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 8. [ς]
  [ς] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
τέσσαρες ~= /tessares/
 • ΤΕΣΣΑΡΕΣΚΑΙΔΈΚΑΤΟΣ G5065 τεσσαρεσκαιδέκατος - 5065 τεσσαρεσκαιδέκατος - tessareskaidékatos - tes-sar-es-kahee-dek'-at-os - from τέσσαρες and καί and δέκατος; fourteenth:--fourteenth. - Adjective - greek
 • τέσσαρες - ΤΈΣΣΑΡΕΣ - G5064 5064 - four - {"def":{"short":"four","long":["four"]},"deriv":"a plural number","pronun":{"ipa":"ˈtɛs.sɑ.rɛs","ipa_mod":"ˈte̞s.sɑ.re̞s","sbl":"tessares","dic":"TES-sa-res","dic_mod":"TASE-sa-rase"}}
 • τεσσαρεσκαιδέκατος - ΤΕΣΣΑΡΕΣΚΑΙΔΈΚΑΤΟΣ - G5065 5065 - fourteenth - {"def":{"short":"fourteenth","long":["the fourteenth"]},"deriv":"from G5064 and G2532 and G1182","pronun":{"ipa":"tɛs.sɑ.rɛ.skɛˈðɛ.kɑ.tos","ipa_mod":"te̞s.sɑ.re̞.skeˈðe̞.kɑ.tows","sbl":"tessareskaidekatos","dic":"tes-sa-reh-skeh-THEH-ka-tose","dic_mod":"tase-sa-ray-skay-THAY-ka-tose"},"see":["G1182","G2532","G5064"]}
 • τέσσαρες - ΤΈΣΣΑΡΕΣ - G5064 5064 - a plural number - tessares - tes'-sar-es, - Adjective - a plural number; four:--four. -
  1. four
  - four - four - {"def":{"short":"four","long":["four"]},"deriv":"a plural number","pronun":{"ipa":"ˈtɛs.sɑ.rɛs","ipa_mod":"ˈte̞s.sɑ.re̞s","sbl":"tessares","dic":"TES-sa-res","dic_mod":"TASE-sa-rase"}}
 • τεσσαρεσκαιδέκατος - ΤΕΣΣΑΡΕΣΚΑΙΔΈΚΑΤΟΣ - G5065 5065 - from (5064) and (2532) and (1182) - tessareskaidekatos - tes-sar-es-kahee-dek'-at-os - Adjective - from «5064» and «2532» and «1182»; fourteenth:--fourteenth. -
  1. the fourteenth
  - - fourteenth - {"def":{"short":"fourteenth","long":["the fourteenth"]},"deriv":"from G5064 and G2532 and G1182","pronun":{"ipa":"tɛs.sɑ.rɛ.skɛˈðɛ.kɑ.tos","ipa_mod":"te̞s.sɑ.re̞.skeˈðe̞.kɑ.tows","sbl":"tessareskaidekatos","dic":"tes-sa-reh-skeh-THEH-ka-tose","dic_mod":"tase-sa-ray-skay-THAY-ka-tose"},"see":["G1182","G2532","G5064"]}
Search Google:τέσσαρες

Search:τέσσαρες -> ΤΈΣΣΑΡΕΣ

τέσσαρες


 1. [τ]
  [τ] [" t d "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 2. [έ]
  [έ] έ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [σ]
  [σ] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 4. [σ]
  [σ] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 5. [α]
  [α] [" a h o "] a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 6. [ρ]
  [ρ] [" h r e "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 7. [ε]
  [ε] [" e h i y s "] e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 8. [ς]
  [ς] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
τέσσαρες ~= /tessares/
 • ΤΈΣΣΑΡΕΣ G5064 τέσσαρες - 5064 τέσσαρες - téssares - tes'-sar-ah - a plural number; four:--four. - Adjective - greek
 • G5132 τράπεζα - 5132 τράπεζα - ΤΡΆΠΕΖΑ - - trápeza - trap'-ed-zah - probably contracted from τέσσαρες and πεζῇ; a table or stool (as being four-legged), usually for food (figuratively, a meal); also a counter for money (figuratively, a broker's office for loans at interest):--bank, meat, table. - Noun Feminine - greek
 • G5065 τεσσαρεσκαιδέκατος - 5065 τεσσαρεσκαιδέκατος - ΤΕΣΣΑΡΕΣΚΑΙΔΈΚΑΤΟΣ - - tessareskaidékatos - tes-sar-es-kahee-dek'-at-os - from τέσσαρες and καί and δέκατος; fourteenth:--fourteenth. - Adjective - greek
 • G5074 τετράπους - 5074 τετράπους - ΤΕΤΡΆΠΟΥΣ - - tetrápous - tet-rap'-ooce - from τέσσαρες and πούς; a quadruped:--fourfooted beast. - Adjective - greek
 • G5068 τετράγωνος - 5068 τετράγωνος - ΤΕΤΡΆΓΩΝΟΣ - - tetrágōnos - tet-rag'-o-nos - from τέσσαρες and γωνία; four-cornered, i.e. square:--foursquare. - Adjective - greek
 • G1180 δεκατέσσαρες - 1180 δεκατέσσαρες - ΔΕΚΑΤΈΣΣΑΡΕΣ - - dekatéssares - dek-at-es'-sar-es - from δέκα and τέσσαρες; ten and four, i.e. fourteen:--fourteen. - Noun - greek
Search Google:τέσσαρες

Search:5064 -> 5064

5064


 1. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 2. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 3. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
5064 ~= /5064/ numwd: Five Thousand Sixty-four - חמישה אלפים שישים וארבעה
 • G5064 τέσσαρες - 5064 τέσσαρες a plural number; four:--four.
 • H5064 נָגַר - 5064 נָגַר a primitive root; to flow; figuratively, to stretch out; causatively, to pour out or down; figuratively, to deliver over; fall, flow away, pour down (out), run, shed, spilt, trickle down.
 • נָגַר - נָגַר - H5064 5064 - naw-gar' - nâgar - a primitive root; - to flow; figuratively, to stretch out; causatively, to pour out or down; figuratively, to deliver over - fall, flow away, pour down (out), run, shed, spilt, trickle down.
Search Google:5064Jesus What have we become?
#666

Word Study of the Day: Covfefe19 - Phoenix
Oracles of God - Music you will hear one day in Heaven!


Bible News


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simple Rules for this Site!


 Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002
 • Web-Ministry is intended for the Glory of God.
 • Please try to be respectful of God and to be reverent toward His Word, which is the Holy Bible.
 • Some may not be Christian nor agree with Christian theology in general, but please be respectful of those that do and to Christendom in general.
 • People from all walks of life and backgrounds of faith are welcome here, including the backslidden and nonbelievers, as well.
 • We may not all agree... but we can agree to disagree, at least.
 • However, any potential disagreements still need to remain civil in nature, and should stay as such.
 • Please, just debate the points of your position, if necessary, and refrain from ad hominem attacks. Slandering and name calling serve no productive purpose.
 • Posting rules are based upon decent conduct and generally acceptable chat behavior and, also, on Christian beliefs and morals found in the Holy Bible.
 • Please refrain from using offensive language or obscenely suggestive innuendo.
 • Usernames that are not becoming of basic common decency and morality are not to be used and may possibly result in membership cancellation.
 • Refusing to follow forum rules may result in membership cancellation and possibly some or all applicable posts being deleted and if necessary... entire threads.
 • If you feel these things to be unacceptable, please find another forum to post on.Thank you.
 • dp,webmaster,Chrysoprasus,wilshine

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7

Hosted by
Christ Servers

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Web-Ministry Created this page in 0.062348 seconds