4621 -σῖτος -sitos -see'-tos,
Strong's Greek Online Dictionary Project

Strong's Greek Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 4621
orig_word - σῖτος
word_orig - plural irregular neuter sita {see'-tah}, of uncertain derivation
translit - sitos
tdnt - None
phonetic - see'-tos,
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - of uncertain derivation; grain, especially wheat:--corn, wheat.
IPD_def -
 1. wheat, grain

English - corn, wheat
letter - s
data - {"def":{"short":"grain, especially wheat","long":["wheat, grain"]},"deriv":"of uncertain derivation","pronun":{"ipa":"ˈsi.tos","ipa_mod":"ˈsi.tows","sbl":"sitos","dic":"SEE-tose","dic_mod":"SEE-tose"}}
usages - corn, wheat
Strong's Search

Greek Strongs Number:
Hebrew Strongs Number:
Image Search?
Image Search 2?
Suggest a Better Greek Translation to English to appear in the LIT Bible?
corn, wheat
* Denotes Required.

Strong Greek:4621

strongscsv:σῖτος
σ τ ο ς
s
[" s "]
[" s "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
t
[" t d "]
[" t "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
s
[" s "]
[" s "]
#963;#8150;#964;#959;#962;
u+03c3u+1fd6u+03c4u+03bfu+03c2

strongscsvCAPS:σῖτος
Σ Τ Ο Σ
s
[" s "]
[" s "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
t
[" t d "]
[" t "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
s
[" s "]
[" s "]
#931;#8150;#932;#927;#931;
u+03a3u+1fd6u+03a4u+039fu+03a3

phpBible_greek_lexicon_lemma:σῖτος
σ τ ο ς
s
[" s "]
[" s "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
t
[" t d "]
[" t "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
s
[" s "]
[" s "]
#963;#8150;#964;#959;#962;
u+03c3u+1fd6u+03c4u+03bfu+03c2

Search:σῖτος -> ΣῖΤΟΣ

σῖτος


 1. [σ]
  [σ] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 2. [ῖ]
  [ῖ] [" e i h s "] i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 3. [τ]
  [τ] [" t d "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 4. [ο]
  [ο] [" o t h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 5. [ς]
  [ς] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
σῖτος ~= /sitos/
 • ΣῖΤΟΣ G4621 σῖτος - 4621 σῖτος - sîtos - see'-tah - of uncertain derivation; grain, especially wheat:--corn, wheat. - Noun Masculine - greek
 • G1979 ἐπισιτισμός - 1979 ἐπισιτισμός - ἘΠΙΣΙΤΙΣΜΌΣ - - episitismós - ep-ee-sit-is-mos' - from a compound of ἐπί and a derivative of σῖτος; a provisioning, i.e. (concretely) food:--victuals. - Noun Masculine - greek
 • G777 ἄσιτος - 777 ἄσιτος - ἌΣΙΤΟΣ - - ásitos - as'-ee-tos - from Α (as a negative particle) and σῖτος; without (taking) food:--fasting. - Adjective - greek
 • G4618 σιτευτός - 4618 σιτευτός - ΣΙΤΕΥΤΌΣ - - siteutós - sit-yoo-ros' - from a derivative of σῖτος; grain-fed, i.e. fattened:--fatted. - Adjective - greek
 • G776 ἀσιτία - 776 ἀσιτία - ἈΣΙΤΊΑ - - asitía - as-ee-tee'-ah - from ἄσιτος; fasting (the state):--abstinence. - Noun Feminine - greek
 • G4619 σιτιστός - 4619 σιτιστός - ΣΙΤΙΣΤΌΣ - - sitistós - sit-is-tos' - from a derivative of σῖτος; grained, i.e. fatted:--fatling. - Adjective - greek
 • σῖτος - ΣῖΤΟΣ - G4621 4621 - corn, wheat - {"def":{"short":"grain, especially wheat","long":["wheat, grain"]},"deriv":"of uncertain derivation","pronun":{"ipa":"ˈsi.tos","ipa_mod":"ˈsi.tows","sbl":"sitos","dic":"SEE-tose","dic_mod":"SEE-tose"}}
 • σῖτος - ΣῖΤΟΣ - G4621 4621 - plural irregular neuter sita {see'-tah}, of uncertain derivation - sitos - see'-tos, - Noun Masculine - of uncertain derivation; grain, especially wheat:--corn, wheat. -
  1. wheat, grain
  - - corn, wheat - {"def":{"short":"grain, especially wheat","long":["wheat, grain"]},"deriv":"of uncertain derivation","pronun":{"ipa":"ˈsi.tos","ipa_mod":"ˈsi.tows","sbl":"sitos","dic":"SEE-tose","dic_mod":"SEE-tose"}}
Search Google:σῖτος

Search:4621 -> 4621

4621


 1. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 2. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 3. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 4. [1]
  [1] numwd: One - אחד
4621 ~= /4621/ numwd: Four Thousand Six Hundred Twenty-one - ארבעה אלפים שש-מאות עשרים ואחד
 • G4621 σῖτος - 4621 σῖτος of uncertain derivation; grain, especially wheat:--corn, wheat.
 • H4621 מַעֲצָד - 4621 מַעֲצָד from an unused root meaning to hew; an axe; ax, tongs.
 • מַעֲצָד - מַעֲצָד - H4621 4621 - mah-ats-awd' - maʻătsâd - from an unused root meaning to hew; - an axe - ax, tongs.
Search Google:4621Jesus What have we become?
#666

Word Study of the Day: Covfefe19 - Phoenix
Oracles of God - Music you will hear one day in Heaven!


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simple Rules for this Site!


 Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002
 • Web-Ministry is intended for the Glory of God.
 • Please try to be respectful of God and to be reverent toward His Word, which is the Holy Bible.
 • Some may not be Christian nor agree with Christian theology in general, but please be respectful of those that do and to Christendom in general.
 • People from all walks of life and backgrounds of faith are welcome here, including the backslidden and nonbelievers, as well.
 • We may not all agree... but we can agree to disagree, at least.
 • However, any potential disagreements still need to remain civil in nature, and should stay as such.
 • Please, just debate the points of your position, if necessary, and refrain from ad hominem attacks. Slandering and name calling serve no productive purpose.
 • Posting rules are based upon decent conduct and generally acceptable chat behavior and, also, on Christian beliefs and morals found in the Holy Bible.
 • Please refrain from using offensive language or obscenely suggestive innuendo.
 • Usernames that are not becoming of basic common decency and morality are not to be used and may possibly result in membership cancellation.
 • Refusing to follow forum rules may result in membership cancellation and possibly some or all applicable posts being deleted and if necessary... entire threads.
 • If you feel these things to be unacceptable, please find another forum to post on.Thank you.
 • dp,webmaster,Chrysoprasus,wilshine

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7

Hosted by
Christ Servers

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Web-Ministry Created this page in 0.022883 seconds