4002 -πέντε -pente -pen'-teh
Strong's Greek Online Dictionary Project

Strong's Greek Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 4002
orig_word - πέντε
word_orig - a primary number
translit - pente
tdnt - None
phonetic - pen'-teh
part_of_speech - Noun
st_def - a primary number; "five":--five.
IPD_def -
 1. five

English - five
letter - p
data - {"def":{"short":"\"five\"","long":["five"]},"deriv":"a primary number","pronun":{"ipa":"ˈpɛn.tɛ","ipa_mod":"ˈpe̞n.te̞","sbl":"pente","dic":"PEN-teh","dic_mod":"PANE-tay"}}
usages - five
Strong's Search

Greek Strongs Number:
Hebrew Strongs Number:
Image Search?
Image Search 2?
Suggest a Better Greek Translation to English to appear in the LIT Bible?
five
* Denotes Required.

Strong Greek:4002

strongscsv:πέντε
π ν τ ε
p
[" p "]
[" p "]
en
[" n "]
[" n "]
t
[" t d "]
[" t "]
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
#960;#8051;#957;#964;#949;
u+03c0u+1f73u+03bdu+03c4u+03b5

strongscsvCAPS:πέντε
Π Ν Τ Ε
p
[" p "]
[" p "]
en
[" n "]
[" n "]
t
[" t d "]
[" t "]
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
#928;#8137;#925;#932;#917;
u+03a0u+1fc9u+039du+03a4u+0395

strongs_greek_lemma:πέντε
π έ ν τ ε
p
[" p "]
[" p "]
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
n
[" n "]
[" n "]
t
[" t d "]
[" t "]
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
#960;#941;#957;#964;#949;
u+03c0u+03adu+03bdu+03c4u+03b5

phpBible_greek_lexicon_lemma:πέντε
π έ ν τ ε
p
[" p "]
[" p "]
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
n
[" n "]
[" n "]
t
[" t d "]
[" t "]
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
#960;#941;#957;#964;#949;
u+03c0u+03adu+03bdu+03c4u+03b5

Search:πέντε -> ΠΈΝΤΕ

πέντε


 1. [π]
  [π] [" p "] p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) -
 2. [έ]
  [έ] [" e h i y s "] e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [ν]
  [ν] [" n "] n /n/ gothic nauths 𐌽 (𐌽) - Ν Ν /n/ grk: Ν (Ν) - ν Ν /n/ grk: ν (ν) - ן ן /n/ hebrew ן (ן) - נ נ /n/ hebrew נ (נ) -
 4. [τ]
  [τ] [" t d "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 5. [ε]
  [ε] [" e h i y s "] e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
πέντε ~= /pente/
 • ΠΕΝΤΕΚΑΙΔΈΚΑΤΟΣ G4003 πεντεκαιδέκατος - 4003 πεντεκαιδέκατος - pentekaidékatos - pen-tek-ahee-dek'-at-os - from πέντε and καί and δέκατος; five and tenth:--fifteenth. - Adjective - greek
 • πέντε - ΠΈΝΤΕ - G4002 4002 - five - {"def":{"short":"\"five\"","long":["five"]},"deriv":"a primary number","pronun":{"ipa":"ˈpɛn.tɛ","ipa_mod":"ˈpe̞n.te̞","sbl":"pente","dic":"PEN-teh","dic_mod":"PANE-tay"}}
 • πεντεκαιδέκατος - ΠΕΝΤΕΚΑΙΔΈΚΑΤΟΣ - G4003 4003 - fifteenth - {"def":{"short":"five and tenth","long":["the fifteenth"]},"deriv":"from G4002 and G2532 and G1182","pronun":{"ipa":"pɛn.tɛ.kɛˈðɛ.kɑ.tos","ipa_mod":"pe̞n.te̞.keˈðe̞.kɑ.tows","sbl":"pentekaidekatos","dic":"pen-teh-keh-THEH-ka-tose","dic_mod":"pane-tay-kay-THAY-ka-tose"},"see":["G1182","G2532","G4002"]}
 • πέντε - ΠΈΝΤΕ - G4002 4002 - a primary number - pente - pen'-teh - Noun - a primary number; "five":--five. -
  1. five
  - - five - {"def":{"short":"\"five\"","long":["five"]},"deriv":"a primary number","pronun":{"ipa":"ˈpɛn.tɛ","ipa_mod":"ˈpe̞n.te̞","sbl":"pente","dic":"PEN-teh","dic_mod":"PANE-tay"}}
 • πεντεκαιδέκατος - ΠΕΝΤΕΚΑΙΔΈΚΑΤΟΣ - G4003 4003 - from (4002) and (2532) and (1182) - pentekaidekatos - pen-tek-ahee-ded'-at-os - Adjective - from «4002» and «2532» and «1182»; five and tenth:--fifteenth. -
  1. the fifteenth
  - - fifteenth - {"def":{"short":"five and tenth","long":["the fifteenth"]},"deriv":"from G4002 and G2532 and G1182","pronun":{"ipa":"pɛn.tɛ.kɛˈðɛ.kɑ.tos","ipa_mod":"pe̞n.te̞.keˈðe̞.kɑ.tows","sbl":"pentekaidekatos","dic":"pen-teh-keh-THEH-ka-tose","dic_mod":"pane-tay-kay-THAY-ka-tose"},"see":["G1182","G2532","G4002"]}
Search Google:πέντε

Search:πέντε -> ΠΈΝΤΕ

πέντε


 1. [π]
  [π] [" p "] p /p/ gothic pairthra 𐍀 (𐍀) - Π Π /p/ grk: Π (Π) - π Π /p/ grk: π (π) - Φ Φ /ph/ grk: Φ (Φ) - φ Φ /ph/ grk: φ (φ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ף ף /p/ hebrew ף (ף) - פ פ /p/ hebrew פ (פ) -
 2. [έ]
  [έ] έ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [ν]
  [ν] [" n "] n /n/ gothic nauths 𐌽 (𐌽) - Ν Ν /n/ grk: Ν (Ν) - ν Ν /n/ grk: ν (ν) - ן ן /n/ hebrew ן (ן) - נ נ /n/ hebrew נ (נ) -
 4. [τ]
  [τ] [" t d "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 5. [ε]
  [ε] [" e h i y s "] e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
πέντε ~= /pente/
 • ΠΈΝΤΕ G4002 πέντε - 4002 πέντε - pénte - pen'-teh - a primary number; "five":--five. - Noun - greek
 • G4004 πεντήκοντα - 4004 πεντήκοντα - ΠΕΝΤΉΚΟΝΤΑ - - pentḗkonta - pen-tay'-kon-tah - multiplicative of πέντε; fifty:--fifty. - Adjective - greek
 • G1178 δεκαπέντε - 1178 δεκαπέντε - ΔΕΚΑΠΈΝΤΕ - - dekapénte - dek-ap-en'-teh - from δέκα and πέντε; ten and five, i.e. fifteen:--fifteen. - Noun - greek
 • G3991 πέμπτος - 3991 πέμπτος - ΠΈΜΠΤΟΣ - - pémptos - pemp'-tos - from πέντε; fifth:--fifth. - Adjective - greek
 • G3999 πεντάκις - 3999 πεντάκις - ΠΕΝΤΆΚΙΣ - - pentákis - pen-tak-ece' - multiplicative adverb from πέντε; five times:--five times. - Adverb - greek
 • G4001 πεντακόσιοι - 4001 πεντακόσιοι - ΠΕΝΤΑΚΌΣΙΟΙ - - pentakósioi - pen-tak-os'-ee-oy - from πέντε and ἑκατόν; five hundred:--five hundred. - Adjective - greek
Search Google:πέντε

Search:4002 -> 4002

4002


 1. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
 2. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
4002 ~= /4002/ numwd: Four Thousand Two - ארבעה אלפים ושניים
 • מַבּוּעַ - מַבּוּעַ - H4002 4002 - mab-boo'-ah - mabbûwaʻ - from H5042 (נָבַע); - a fountain - fountain, spring.
Search Google:4002Jesus What have we become?
#666

Word Study of the Day: Covfefe19 - Phoenix
Oracles of God - Music you will hear one day in Heaven!


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simple Rules for this Site!


 Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002
 • Web-Ministry is intended for the Glory of God.
 • Please try to be respectful of God and to be reverent toward His Word, which is the Holy Bible.
 • Some may not be Christian nor agree with Christian theology in general, but please be respectful of those that do and to Christendom in general.
 • People from all walks of life and backgrounds of faith are welcome here, including the backslidden and nonbelievers, as well.
 • We may not all agree... but we can agree to disagree, at least.
 • However, any potential disagreements still need to remain civil in nature, and should stay as such.
 • Please, just debate the points of your position, if necessary, and refrain from ad hominem attacks. Slandering and name calling serve no productive purpose.
 • Posting rules are based upon decent conduct and generally acceptable chat behavior and, also, on Christian beliefs and morals found in the Holy Bible.
 • Please refrain from using offensive language or obscenely suggestive innuendo.
 • Usernames that are not becoming of basic common decency and morality are not to be used and may possibly result in membership cancellation.
 • Refusing to follow forum rules may result in membership cancellation and possibly some or all applicable posts being deleted and if necessary... entire threads.
 • If you feel these things to be unacceptable, please find another forum to post on.Thank you.
 • dp,webmaster,Chrysoprasus,wilshine

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7

Hosted by
Christ Servers

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Web-Ministry Created this page in 0.065678 seconds