268 -ἁμαρτωλός -hamartolos -ham-ar-to-los'
Strong's Greek Online Dictionary Project

Strong's Greek Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 268
orig_word - ἁμαρτωλός
word_orig - from (264)
translit - hamartolos
tdnt - 1:317,51
phonetic - ham-ar-to-los'
part_of_speech - Adjective
st_def - from «264»; sinful, i.e. a sinner:--sinful, sinner.
IPD_def -
 1. devoted to sin, a sinner
  1. not free from sin
  2. pre-eminently sinful, especially wicked
   1. all wicked men
   2. specifically of men stained with certain definite vices or crimes 1b
  3. tax collectors, heathen

English - sinful, sinner
letter - h
data - {"def":{"short":"sinful, i.e., a sinner","long":["devoted to sin, a sinner",["not free from sin","pre-eminently sinful, especially wicked",["all wicked men","specifically of men stained with certain definite vices or crimes",["tax collectors, heathen"]]]]},"deriv":"from G0264","pronun":{"ipa":"hɑ.mɑr.toˈlos","ipa_mod":"ɑ.mɑr.towˈlows","sbl":"hamartōlos","dic":"ha-mahr-toh-LOSE","dic_mod":"a-mahr-toh-LOSE"},"see":["G0264"]}
usages - sinful, sinner
Strong's Search

Greek Strongs Number:
Hebrew Strongs Number:
Image Search?
Image Search 2?
Suggest a Better Greek Translation to English to appear in the LIT Bible?
sinful, sinner
* Denotes Required.

Strong Greek:268

strongscsv:ἁμαρτωλός
μ α ρ τ ω λ ς
ha
[" a h o "]
[" a h o "]
m
[" m o "]
[" m "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
r
[" h r e "]
[" h r "]
t
[" t d "]
[" t "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
l
[" l "]
[" l "]
os
[" s "]
[" s "]
#7937;#956;#945;#961;#964;#969;#955;#8057;#962;
u+1f01u+03bcu+03b1u+03c1u+03c4u+03c9u+03bbu+1f79u+03c2

strongscsvCAPS:ἁμαρτωλός
Μ Α Ρ Τ Ω Λ Σ
ha
[" a h o "]
[" a h o "]
m
[" m o "]
[" m "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
r
[" h r e "]
[" h r "]
t
[" t d "]
[" t "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
l
[" l "]
[" l "]
os
[" s "]
[" s "]
#7945;#924;#913;#929;#932;#937;#923;#8185;#931;
u+1f09u+039cu+0391u+03a1u+03a4u+03a9u+039bu+1ff9u+03a3

strongs_greek_lemma:ἁμαρτωλός
μ α ρ τ ω λ ό ς
ha
[" a h o "]
[" a h o "]
m
[" m o "]
[" m "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
r
[" h r e "]
[" h r "]
t
[" t d "]
[" t "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
l
[" l "]
[" l "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
s
[" s "]
[" s "]
#7937;#956;#945;#961;#964;#969;#955;#972;#962;
u+1f01u+03bcu+03b1u+03c1u+03c4u+03c9u+03bbu+03ccu+03c2

phpBible_greek_lexicon_lemma:ἁμαρτωλός
μ α ρ τ ω λ ό ς
ha
[" a h o "]
[" a h o "]
m
[" m o "]
[" m "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
r
[" h r e "]
[" h r "]
t
[" t d "]
[" t "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
l
[" l "]
[" l "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
s
[" s "]
[" s "]
#7937;#956;#945;#961;#964;#969;#955;#972;#962;
u+1f01u+03bcu+03b1u+03c1u+03c4u+03c9u+03bbu+03ccu+03c2

Search:ἁμαρτωλός -> ἉΜΑΡΤΩΛΌΣ

ἁμαρτωλός


 1. [ἁ]
  [ἁ] [" a h o "] ha ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) -
 2. [μ]
  [μ] [" m o "] m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
 3. [α]
  [α] [" a h o "] a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 4. [ρ]
  [ρ] [" h r e "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 5. [τ]
  [τ] [" t d "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 6. [ω]
  [ω] [" o a h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 7. [λ]
  [λ] [" l "] l /l/ gothic lagus 𐌻 (𐌻) - Λ Λ /l/ grk: Λ (Λ) - λ Λ /l/ grk: λ (λ) - ל ל /l/ hebrew ל (ל) -
 8. [ό]
  [ό] [" o t h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 9. [ς]
  [ς] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
ἁμαρτωλός ~= /hamartolos/
 • ἁμαρτωλός - ἉΜΑΡΤΩΛΌΣ - G268 268 - sinful, sinner - {"def":{"short":"sinful, i.e., a sinner","long":["devoted to sin, a sinner",["not free from sin","pre-eminently sinful, especially wicked",["all wicked men","specifically of men stained with certain definite vices or crimes",["tax collectors, heathen"]]]]},"deriv":"from G0264","pronun":{"ipa":"hɑ.mɑr.toˈlos","ipa_mod":"ɑ.mɑr.towˈlows","sbl":"hamartōlos","dic":"ha-mahr-toh-LOSE","dic_mod":"a-mahr-toh-LOSE"},"see":["G0264"]}
 • ἁμαρτωλός - ἉΜΑΡΤΩΛΌΣ - G268 268 - from (264) - hamartolos - ham-ar-to-los' - Adjective - from «264»; sinful, i.e. a sinner:--sinful, sinner. -
  1. devoted to sin, a sinner
   1. not free from sin
   2. pre-eminently sinful, especially wicked
    1. all wicked men
    2. specifically of men stained with certain definite vices or crimes 1b
   3. tax collectors, heathen
  - - sinful, sinner - {"def":{"short":"sinful, i.e., a sinner","long":["devoted to sin, a sinner",["not free from sin","pre-eminently sinful, especially wicked",["all wicked men","specifically of men stained with certain definite vices or crimes",["tax collectors, heathen"]]]]},"deriv":"from G0264","pronun":{"ipa":"hɑ.mɑr.toˈlos","ipa_mod":"ɑ.mɑr.towˈlows","sbl":"hamartōlos","dic":"ha-mahr-toh-LOSE","dic_mod":"a-mahr-toh-LOSE"},"see":["G0264"]}
Search Google:ἁμαρτωλός

Search:ἁμαρτωλός -> ἉΜΑΡΤΩΛΌΣ

ἁμαρτωλός


 1. [ἁ]
  [ἁ] [" a h o "] ha ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) -
 2. [μ]
  [μ] [" m o "] m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
 3. [α]
  [α] [" a h o "] a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 4. [ρ]
  [ρ] [" h r e "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 5. [τ]
  [τ] [" t d "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 6. [ω]
  [ω] [" o a h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 7. [λ]
  [λ] [" l "] l /l/ gothic lagus 𐌻 (𐌻) - Λ Λ /l/ grk: Λ (Λ) - λ Λ /l/ grk: λ (λ) - ל ל /l/ hebrew ל (ל) -
 8. [ό]
  [ό] ό o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 9. [ς]
  [ς] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
ἁμαρτωλός ~= /hamartolos/
 • ἉΜΑΡΤΩΛΌΣ G268 ἁμαρτωλός - 268 ἁμαρτωλός - hamartōlós - ham-ar-to-los' - from ἁμαρτάνω; sinful, i.e. a sinner:--sinful, sinner. - Adjective - greek
Search Google:ἁμαρτωλός

Search:268 -> 268

268


 1. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 2. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 3. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
268 ~= /268/ numwd: Two Hundred Sixty-eight - שני-מאות שישים ושמונה
 • G1268 διανέμω - 1268 διανέμω from διά and the base of νόμος; to distribute, i.e. (of information) to disseminate:--spread.
 • G2268 Ἡσαΐας - 2268 Ἡσαΐας of Hebrew origin (יְשַׁעְיָה); Hesaias (i.e. Jeshajah), an Israelite:--Esaias.
 • G268 ἁμαρτωλός - 268 ἁμαρτωλός from ἁμαρτάνω; sinful, i.e. a sinner:--sinful, sinner.
 • G2680 κατασκευάζω - 2680 κατασκευάζω from κατά and a derivative of σκεῦος; to prepare thoroughly (properly, by external equipment; whereas ἑτοιμάζω refers rather to internal fitness); by implication, to construct, create:--build, make, ordain, prepare.
 • G2681 κατασκηνόω - 2681 κατασκηνόω from κατά and σκηνόω; to camp down, i.e. haunt; figuratively, to remain:--lodge, rest.
 • G2682 κατασκήνωσις - 2682 κατασκήνωσις from κατασκηνόω; an encamping, i.e. (figuratively) a perch:--nest.
 • G2683 κατασκιάζω - 2683 κατασκιάζω from κατά and a derivative of σκιά; to overshade, i.e. cover:--shadow.
 • G2684 κατασκοπέω - 2684 κατασκοπέω from κατάσκοπος; to be a sentinel, i.e. to inspect insidiously:--spy out.
 • G2685 κατάσκοπος - 2685 κατάσκοπος from κατά (intensive) and σκοπός (in the sense of a watcher); a reconnoiterer:--spy.
 • G2686 κατασοφίζομαι - 2686 κατασοφίζομαι middle voice from κατά and σοφίζω; to be crafty against, i.e. circumvent:--deal subtilly with.
 • בֵּרוֹתָה - בֵּרוֹתָה - H1268 1268 - bay-ro-thaw' - Bêrôwthâh - or בֵּרֹתַי; probably from H1266 (בְּרוֹת)lemma בֻּרוֹת first vowel, corrected to בְּרוֹת; cypress or cypresslike; - Berothah or Berothai, a place north of Palestine - Berothah, Berothai.
 • חֶבֶר - חֶבֶר - H2268 2268 - kheh'-ber - Cheber - the same as H2267 (חֶבֶר); community; - Cheber, the name of a Kenite and of three Israelites - Heber.
 • אָחוֹר - אָחוֹר - H268 268 - aw-khore' - ʼâchôwr - or (shortened) אָחֹר ; from H299 (אֲחִירַע); - the hinder part; hence (adverb) behind, backward; also (as facing north) the West - after(-ward), back (part, -side, -ward), hereafter, (be-) hind(-er part), time to come, without.
 • חֲצִי הַמְּנַחְתִּי - חֲצִי הַמְּנַחְתִּי - H2680 2680 - khat-see' ham-menakh-tee' - Chătsîy ham-Mᵉnachtîy - patronymically from H2679 (חֲצִי הַמְּנֻחוֹת); - a Chatsi-ham-Menachtite or descendant of Chatsi-ham-Menuchoth - half of the Manahethites.
 • חָצִיר - חָצִיר - H2681 2681 - khaw-tseer' - châtsîyr - a collateral form of H2691 (חָצֵר); - a court or abode - court.
 • חָצִיר - חָצִיר - H2682 2682 - khaw-tseer' - châtsîyr - perhaps originally the same as H2681 (חָצִיר), from the greenness of a courtyard; - grass; also a leek (collectively) - grass, hay, herb, leek.
 • חֵצֶן - חֵצֶן - H2683 2683 - khay'-tsen - chêtsen - from an unused root meaning to hold firmly; - the bosom (as comprised between the arms) - bosom.
 • חֹצֶן - חֹצֶן - H2684 2684 - kho'tsen - chôtsen - a collateral form of H2683 (חֵצֶן), and meaning the same - {the bosom (as comprised between the arms)} - arm, lap.
 • חֲצַף - חֲצַף - H2685 2685 - khats-af' - chătsaph - (Aramaic) a primitive root; - properly, to shear or cut close; figuratively, to be severe - hasty, be urgent.
 • חָצַץ - חָצַץ - H2686 2686 - khaw-tsats' - châtsats - a primitive root (compare H2673 (חָצָה)lemma חָעָה ayin, corrected to חָצָה); also as denominative from H2671 (חֵץ) - properly, to chop into, pierce or sever; hence, to curtail, to distribute (into ranks); to shoot an arrow - archer, [idiom] bands, cut off in the midst.
Search Google:268Jesus What have we become?
#666

Word Study of the Day: Covfefe19 - Phoenix
Oracles of God - Music you will hear one day in Heaven!


Bible News


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simple Rules for this Site!


 Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002
 • Web-Ministry is intended for the Glory of God.
 • Please try to be respectful of God and to be reverent toward His Word, which is the Holy Bible.
 • Some may not be Christian nor agree with Christian theology in general, but please be respectful of those that do and to Christendom in general.
 • People from all walks of life and backgrounds of faith are welcome here, including the backslidden and nonbelievers, as well.
 • We may not all agree... but we can agree to disagree, at least.
 • However, any potential disagreements still need to remain civil in nature, and should stay as such.
 • Please, just debate the points of your position, if necessary, and refrain from ad hominem attacks. Slandering and name calling serve no productive purpose.
 • Posting rules are based upon decent conduct and generally acceptable chat behavior and, also, on Christian beliefs and morals found in the Holy Bible.
 • Please refrain from using offensive language or obscenely suggestive innuendo.
 • Usernames that are not becoming of basic common decency and morality are not to be used and may possibly result in membership cancellation.
 • Refusing to follow forum rules may result in membership cancellation and possibly some or all applicable posts being deleted and if necessary... entire threads.
 • If you feel these things to be unacceptable, please find another forum to post on.Thank you.
 • dp,webmaster,Chrysoprasus,wilshine

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7

Hosted by
Christ Servers

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Web-Ministry Created this page in 0.076210 seconds