268 -ἁμαρτωλός -hamartolos -ham-ar-to-los'
Strong's Greek Online Dictionary Project

Links Menu

Strong's Greek Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 268
orig_word - ἁμαρτωλός
word_orig - from (264)
translit - hamartolos
tdnt - 1:317,51
phonetic - ham-ar-to-los'
part_of_speech - Adjective
st_def - from «264»; sinful, i.e. a sinner:--sinful, sinner.
IPD_def -
 1. devoted to sin, a sinner
  1. not free from sin
  2. pre-eminently sinful, especially wicked
   1. all wicked men
   2. specifically of men stained with certain definite vices or crimes 1b
  3. tax collectors, heathen

English -
letter - h
data - {"def":{"short":"sinful, i.e., a sinner","long":["devoted to sin, a sinner",["not free from sin","pre-eminently sinful, especially wicked",["all wicked men","specifically of men stained with certain definite vices or crimes",["tax collectors, heathen"]]]]},"deriv":"from G0264","pronun":{"ipa":"hɑ.mɑr.toˈlos","ipa_mod":"ɑ.mɑr.towˈlows","sbl":"hamartōlos","dic":"ha-mahr-toh-LOSE","dic_mod":"a-mahr-toh-LOSE"},"see":["G0264"]}
usages - sinful, sinner
Strong's Search

Greek number:
Hebrew number:
Suggest a Better Greek Translation to English to appear in the LIT Bible?
sinful, sinner ~from (264)
* Denotes Required.

Strong Greek:268

strongscsv:ἁμαρτωλός
μ α ρ τ ω λ ς
ha
[" a h o "]
[" a h o "]
m
[" m o "]
[" m "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
r
[" h r e "]
[" h r "]
t
[" t d "]
[" t "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
l
[" l "]
[" l "]
os
[" s "]
[" s "]
#7937;#956;#945;#961;#964;#969;#955;#8057;#962;
u+1f01u+03bcu+03b1u+03c1u+03c4u+03c9u+03bbu+1f79u+03c2

strongscsvCAPS:ἁμαρτωλός
Μ Α Ρ Τ Ω Λ Σ
ha
[" a h o "]
[" a h o "]
m
[" m o "]
[" m "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
r
[" h r e "]
[" h r "]
t
[" t d "]
[" t "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
l
[" l "]
[" l "]
os
[" s "]
[" s "]
#7945;#924;#913;#929;#932;#937;#923;#8185;#931;
u+1f09u+039cu+0391u+03a1u+03a4u+03a9u+039bu+1ff9u+03a3

strongs_greek_lemma:ἁμαρτωλός
μ α ρ τ ω λ ό ς
ha
[" a h o "]
[" a h o "]
m
[" m o "]
[" m "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
r
[" h r e "]
[" h r "]
t
[" t d "]
[" t "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
l
[" l "]
[" l "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
s
[" s "]
[" s "]
#7937;#956;#945;#961;#964;#969;#955;#972;#962;
u+1f01u+03bcu+03b1u+03c1u+03c4u+03c9u+03bbu+03ccu+03c2

phpBible_greek_lexicon_lemma:ἁμαρτωλός
μ α ρ τ ω λ ό ς
ha
[" a h o "]
[" a h o "]
m
[" m o "]
[" m "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
r
[" h r e "]
[" h r "]
t
[" t d "]
[" t "]
o
[" o a h "]
[" o h "]
l
[" l "]
[" l "]
o
[" o t h "]
[" h o "]
s
[" s "]
[" s "]
#7937;#956;#945;#961;#964;#969;#955;#972;#962;
u+1f01u+03bcu+03b1u+03c1u+03c4u+03c9u+03bbu+03ccu+03c2

Search:ἁμαρτωλός -> ἉΜΑΡΤΩΛΌΣ

ἁμαρτωλός


 1. [ἁ]
  [ἁ] [" a h o "] ha ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) -
 2. [μ]
  [μ] [" m o "] m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
 3. [α]
  [α] [" a h o "] a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 4. [ρ]
  [ρ] [" h r e "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 5. [τ]
  [τ] [" t d "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 6. [ω]
  [ω] [" o a h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 7. [λ]
  [λ] [" l "] l /l/ gothic lagus 𐌻 (𐌻) - Λ Λ /l/ grk: Λ (Λ) - λ Λ /l/ grk: λ (λ) - ל ל /l/ hebrew ל (ל) -
 8. [ό]
  [ό] [" o t h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 9. [ς]
  [ς] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
ἁμαρτωλός ~= /hamartolos/
 • ἁμαρτωλός - ἉΜΑΡΤΩΛΌΣ - G268 268 - sinful, sinner - {"def":{"short":"sinful, i.e., a sinner","long":["devoted to sin, a sinner",["not free from sin","pre-eminently sinful, especially wicked",["all wicked men","specifically of men stained with certain definite vices or crimes",["tax collectors, heathen"]]]]},"deriv":"from G0264","pronun":{"ipa":"hɑ.mɑr.toˈlos","ipa_mod":"ɑ.mɑr.towˈlows","sbl":"hamartōlos","dic":"ha-mahr-toh-LOSE","dic_mod":"a-mahr-toh-LOSE"},"see":["G0264"]}
 • ἁμαρτωλός - ἉΜΑΡΤΩΛΌΣ - G268 268 - from (264) - hamartolos - ham-ar-to-los' - Adjective - from «264»; sinful, i.e. a sinner:--sinful, sinner. -
  1. devoted to sin, a sinner
   1. not free from sin
   2. pre-eminently sinful, especially wicked
    1. all wicked men
    2. specifically of men stained with certain definite vices or crimes 1b
   3. tax collectors, heathen
  - - sinful, sinner - {"def":{"short":"sinful, i.e., a sinner","long":["devoted to sin, a sinner",["not free from sin","pre-eminently sinful, especially wicked",["all wicked men","specifically of men stained with certain definite vices or crimes",["tax collectors, heathen"]]]]},"deriv":"from G0264","pronun":{"ipa":"hɑ.mɑr.toˈlos","ipa_mod":"ɑ.mɑr.towˈlows","sbl":"hamartōlos","dic":"ha-mahr-toh-LOSE","dic_mod":"a-mahr-toh-LOSE"},"see":["G0264"]}
Search Google:ἁμαρτωλός

Search:ἁμαρτωλός -> ἉΜΑΡΤΩΛΌΣ

ἁμαρτωλός


 1. [ἁ]
  [ἁ] [" a h o "] ha ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) -
 2. [μ]
  [μ] [" m o "] m /m/ gothic manna 𐌼 (𐌼) - Μ Μ /m/ grk: Μ (Μ) - μ Μ /m/ grk: μ (μ) - ם ם /m/ hebrew ם (ם) - מ מ /m/ hebrew מ (מ) -
 3. [α]
  [α] [" a h o "] a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 4. [ρ]
  [ρ] [" h r e "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
 5. [τ]
  [τ] [" t d "] t /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - /t/ gothic teiws 𐍄 (𐍄) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - Τ Τ /t/ grk: Τ (Τ) - τ Τ /t/ grk: τ (τ) - ט ט /t/ hebrew ט (ט) - ת ת /t/ hebrew ת (ת) -
 6. [ω]
  [ω] [" o a h "] o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 7. [λ]
  [λ] [" l "] l /l/ gothic lagus 𐌻 (𐌻) - Λ Λ /l/ grk: Λ (Λ) - λ Λ /l/ grk: λ (λ) - ל ל /l/ hebrew ל (ל) -
 8. [ό]
  [ό] ό o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 9. [ς]
  [ς] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
ἁμαρτωλός ~= /hamartolos/
 • ἉΜΑΡΤΩΛΌΣ G268 ἁμαρτωλός - 268 ἁμαρτωλός - hamartōlós - ham-ar-to-los' - from ἁμαρτάνω; sinful, i.e. a sinner:--sinful, sinner. - Adjective - greek
Search Google:ἁμαρτωλός

Search:268 -> 268

268


 1. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 2. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 3. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
268 ~= /268/ numwd: Two Hundred Sixty-eight - שני-מאות שישים ושמונה
 • G1268 διανέμω - 1268 διανέμω from διά and the base of νόμος; to distribute, i.e. (of information) to disseminate:--spread.
 • G2268 Ἡσαΐας - 2268 Ἡσαΐας of Hebrew origin (יְשַׁעְיָה); Hesaias (i.e. Jeshajah), an Israelite:--Esaias.
 • G268 ἁμαρτωλός - 268 ἁμαρτωλός from ἁμαρτάνω; sinful, i.e. a sinner:--sinful, sinner.
 • G2680 κατασκευάζω - 2680 κατασκευάζω from κατά and a derivative of σκεῦος; to prepare thoroughly (properly, by external equipment; whereas ἑτοιμάζω refers rather to internal fitness); by implication, to construct, create:--build, make, ordain, prepare.
 • G2681 κατασκηνόω - 2681 κατασκηνόω from κατά and σκηνόω; to camp down, i.e. haunt; figuratively, to remain:--lodge, rest.
 • G2682 κατασκήνωσις - 2682 κατασκήνωσις from κατασκηνόω; an encamping, i.e. (figuratively) a perch:--nest.
 • G2683 κατασκιάζω - 2683 κατασκιάζω from κατά and a derivative of σκιά; to overshade, i.e. cover:--shadow.
 • G2684 κατασκοπέω - 2684 κατασκοπέω from κατάσκοπος; to be a sentinel, i.e. to inspect insidiously:--spy out.
 • G2685 κατάσκοπος - 2685 κατάσκοπος from κατά (intensive) and σκοπός (in the sense of a watcher); a reconnoiterer:--spy.
 • G2686 κατασοφίζομαι - 2686 κατασοφίζομαι middle voice from κατά and σοφίζω; to be crafty against, i.e. circumvent:--deal subtilly with.
 • בֵּרוֹתָה - בֵּרוֹתָה - H1268 1268 - bay-ro-thaw' - Bêrôwthâh - or בֵּרֹתַי; probably from H1266 (בְּרוֹת)lemma בֻּרוֹת first vowel, corrected to בְּרוֹת; cypress or cypresslike; - Berothah or Berothai, a place north of Palestine - Berothah, Berothai.
 • חֶבֶר - חֶבֶר - H2268 2268 - kheh'-ber - Cheber - the same as H2267 (חֶבֶר); community; - Cheber, the name of a Kenite and of three Israelites - Heber.
 • אָחוֹר - אָחוֹר - H268 268 - aw-khore' - ʼâchôwr - or (shortened) אָחֹר ; from H299 (אֲחִירַע); - the hinder part; hence (adverb) behind, backward; also (as facing north) the West - after(-ward), back (part, -side, -ward), hereafter, (be-) hind(-er part), time to come, without.
 • חֲצִי הַמְּנַחְתִּי - חֲצִי הַמְּנַחְתִּי - H2680 2680 - khat-see' ham-menakh-tee' - Chătsîy ham-Mᵉnachtîy - patronymically from H2679 (חֲצִי הַמְּנֻחוֹת); - a Chatsi-ham-Menachtite or descendant of Chatsi-ham-Menuchoth - half of the Manahethites.
 • חָצִיר - חָצִיר - H2681 2681 - khaw-tseer' - châtsîyr - a collateral form of H2691 (חָצֵר); - a court or abode - court.
 • חָצִיר - חָצִיר - H2682 2682 - khaw-tseer' - châtsîyr - perhaps originally the same as H2681 (חָצִיר), from the greenness of a courtyard; - grass; also a leek (collectively) - grass, hay, herb, leek.
 • חֵצֶן - חֵצֶן - H2683 2683 - khay'-tsen - chêtsen - from an unused root meaning to hold firmly; - the bosom (as comprised between the arms) - bosom.
 • חֹצֶן - חֹצֶן - H2684 2684 - kho'tsen - chôtsen - a collateral form of H2683 (חֵצֶן), and meaning the same - {the bosom (as comprised between the arms)} - arm, lap.
 • חֲצַף - חֲצַף - H2685 2685 - khats-af' - chătsaph - (Aramaic) a primitive root; - properly, to shear or cut close; figuratively, to be severe - hasty, be urgent.
 • חָצַץ - חָצַץ - H2686 2686 - khaw-tsats' - châtsats - a primitive root (compare H2673 (חָצָה)lemma חָעָה ayin, corrected to חָצָה); also as denominative from H2671 (חֵץ) - properly, to chop into, pierce or sever; hence, to curtail, to distribute (into ranks); to shoot an arrow - archer, [idiom] bands, cut off in the midst.
Search Google:268

Word Study of the Day: Covfefe19
Phoenix

Oracles of God - Music you will hear one day in Heaven!

Web-Ministry Site Tree


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Word Study of the Day: Covfefe19
Phoenix

Simple Rules for this Site!


  Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7


Hosted by
Christ Servers

Manufacture's Repaired
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Web-Ministry Created this page in 0.049418 seconds