1223 -διά -dia -dee-ah'
Strong's Greek Online Dictionary Project

Strong's Greek Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 1223
orig_word - διά
word_orig - a primary preposition denoting the channel of an act
translit - dia
tdnt - 2:65,149
phonetic - dee-ah'
part_of_speech - Preposition
st_def - a primary preposition denoting the channel of an act; through (in very wide applications, local, causal, or occasional):--after, always, among, at, to avoid, because of (that), briefly, by, for (cause) ... fore, from, in, by occasion of, of, by reason of, for sake, that, thereby, therefore, × though, through(-out), to, wherefore, with (-in). In composition it retains the same general importance.
IPD_def -
 1. through
  1. of place
   1. with
   2. in
  2. of time
   1. throughout
   2. during
  3. of means
   1. by
   2. by the means of
 2. through
  1. the ground or reason by which something is or is not done
   1. by reason of
   2. on account of
   3. because of for this reason
   4. therefore
   5. on this account

English - after, always, among, at, to avoid, be..
letter - d
data - {"def":{"short":"through (in very wide applications, local, causal, or occasional)","long":["through",["of place",["with","in"],"of time",["throughout","during"],"of means",["by","by the means of"]],"through",["the ground or reason by which something is or is not done",["by reason of","on account of","because of for this reason","therefore","on this account"]]]},"deriv":"a primary preposition denoting the channel of an act","pronun":{"ipa":"ðiˈɑ","ipa_mod":"ðiˈɑ","sbl":"dia","dic":"thee-AH","dic_mod":"thee-AH"}}
usages - after, always, among, at, to avoid, because of (that), briefly, by, for (cause)...fore, from, in, by occasion of, of, by reason of, for sake, that, thereby, therefore, X though, through(-out), to, wherefore, with(-in)
Strong's Search

Greek Strongs Number:
Hebrew Strongs Number:
Image Search?
Image Search 2?
Suggest a Better Greek Translation to English to appear in the LIT Bible?
after, always, among, at, to avoid, be..
* Denotes Required.

Strong Greek:1223

strongscsv:διά
δ ι
d
[" d h "]
[" d "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
a
#948;#953;#8049;
u+03b4u+03b9u+1f71

strongscsvCAPS:διά
Δ Ι
d
[" d h "]
[" d "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
a
#916;#921;#8123;
u+0394u+0399u+1fbb

strongs_greek_lemma:διά
δ ι ά
d
[" d h "]
[" d "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
#948;#953;#940;
u+03b4u+03b9u+03ac

phpBible_greek_lexicon_lemma:διά
δ ι ά
d
[" d h "]
[" d "]
i
[" e i h s "]
[" e i h "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
#948;#953;#940;
u+03b4u+03b9u+03ac

Search:διά -> ΔΙΆ

διά


 1. [δ]
  [δ] [" d h "] d /d/ gothic dags 𐌳 (𐌳) - Δ Δ /d/ grk: Δ (Δ) - δ Δ /d/ grk: δ (δ) - ד ד /d/ hebrew ד (ד) -
 2. [ι]
  [ι] [" e i h s "] i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 3. [ά]
  [ά] [" a h o "] a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
διά ~= /dia/
 • ΔΙΑΒΑΊΝΩ G1224 διαβαίνω - 1224 διαβαίνω - diabaínō - dee-ab-ah'-ee-no - from διά and the base of βάσις; to cross:--come over, pass (through). - Verb - greek
 • ΔΙΑΒΕΒΑΙΌΟΜΑΙ G1226 διαβεβαιόομαι - 1226 διαβεβαιόομαι - diabebaióomai - dee-ab-eb-ahee-o'-om-ahee - middle voice of a compound of διά and βεβαιόω; to confirm thoroughly (by words), i.e. asseverate:--affirm constantly. - Verb - greek
 • ΔΙΑΒΛΈΠΩ G1227 διαβλέπω - 1227 διαβλέπω - diablépō - dee-ab-lep'-o - from διά and βλέπω; to look through, i.e. recover full vision:--see clearly. - Verb - greek
 • ΔΙΑΒΆΛΛΩ G1225 διαβάλλω - 1225 διαβάλλω - diabállō - dee-ab-al'-lo - from διά and βάλλω; (figuratively) to traduce:--accuse. - Verb - greek
 • ΔΙΑΓΓΈΛΛΩ G1229 διαγγέλλω - 1229 διαγγέλλω - diangéllō - de-ang-gel'-lo - from διά and the base of ἄγγελος; to herald thoroughly:--declare, preach, signify. - Verb - greek
 • ΔΙΑΓΙΝΏΣΚΩ G1231 διαγινώσκω - 1231 διαγινώσκω - diaginṓskō - dee-ag-in-o'-sko - from διά and γινώσκω; to know thoroughly, i.e. ascertain exactly:--(would) enquire, know the uttermost. - Verb - greek
 • ΔΙΑΓΝΩΡΊΖΩ G1232 διαγνωρίζω - 1232 διαγνωρίζω - diagnōrízō - dee-ag-no-rid'-zo - from γραπτός and γνωρίζω; to tell abroad:--make known. - Verb - greek
 • ΔΙΑΓΟΓΓΎΖΩ G1234 διαγογγύζω - 1234 διαγογγύζω - diagongýzō - dee-ag-ong-good'-zo - from διά and γογγύζω; to complain throughout a crowd:--murmur. - Verb - greek
 • ΔΙΑΓΡΗΓΟΡΈΩ G1235 διαγρηγορέω - 1235 διαγρηγορέω - diagrēgoréō - dee-ag-ray-gor-eh'-o - from διά and γρηγορεύω; to waken thoroughly:--be awake. - Verb - greek
 • ΔΙΑΓΊΝΟΜΑΙ G1230 διαγίνομαι - 1230 διαγίνομαι - diagínomai - dee-ag-in'-om-ahee - from διά and γίνομαι; to elapse meanwhile:--X after, be past, be spent. - Verb - greek
 • G1312 διαφθορά - 1312 διαφθορά - ΔΙΑΦΘΟΡΆ - - diaphthorá - dee-af-thor-ah' - from διαφθείρω; decay:--corruption. - Noun Feminine - greek
 • G1253 διάκρισις - 1253 διάκρισις - ΔΙΆΚΡΙΣΙΣ - - diákrisis - dee-ak'-ree-sis - from διακρίνω; judicial estimation:--discern(-ing), disputation. - Noun Feminine - greek
 • G1233 διάγνωσις - 1233 διάγνωσις - ΔΙΆΓΝΩΣΙΣ - - diágnōsis - dee-ag'-no-sis - from διαγινώσκω; (magisterial) examination ("diagnosis"):--hearing. - Noun Feminine - greek
 • G1240 διάδοχος - 1240 διάδοχος - ΔΙΆΔΟΧΟΣ - - diádochos - dee-ad'-okh-os - from διαδέχομαι; a successor in office:--room. - Noun Masculine - greek
 • G1258 διάλεκτος - 1258 διάλεκτος - ΔΙΆΛΕΚΤΟΣ - - diálektos - dee-al'-ek-tos - from διαλέγομαι; a (mode of) discourse, i.e. "dialect":--language, tongue. - Noun Feminine - greek
 • διά - ΔΙΆ - G1223 1223 - after, always, among, at, to avoid, because of (that), briefly, by, for (cause)...fore, from, in, by occasion of, of, by reason of, for sake, that, thereby, therefore, X though, through(-out), to, wherefore, with(-in) - {"def":{"short":"through (in very wide applications, local, causal, or occasional)","long":["through",["of place",["with","in"],"of time",["throughout","during"],"of means",["by","by the means of"]],"through",["the ground or reason by which something is or is not done",["by reason of","on account of","because of for this reason","therefore","on this account"]]]},"deriv":"a primary preposition denoting the channel of an act","pronun":{"ipa":"ðiˈɑ","ipa_mod":"ðiˈɑ","sbl":"dia","dic":"thee-AH","dic_mod":"thee-AH"}}
 • διαβαίνω - ΔΙΑΒΑΊΝΩ - G1224 1224 - come over, pass (through) - {"def":{"short":"to cross","long":["to pass through, cross over"]},"deriv":"from G1223 and the base of G0939","pronun":{"ipa":"ði.ɑˈβɛ.no","ipa_mod":"ði.ɑˈve.now","sbl":"diabainō","dic":"thee-ah-VEH-noh","dic_mod":"thee-ah-VAY-noh"},"see":["G0939","G1223"]}
 • διαβάλλω - ΔΙΑΒΆΛΛΩ - G1225 1225 - accuse - {"def":{"short":"(figuratively) to traduce","long":["to throw over or across, to send over","to traduce, calumniate, slander, accuse, defame"]},"deriv":"from G1223 and G0906","pronun":{"ipa":"ði.ɑˈβɑl.lo","ipa_mod":"ði.ɑˈvɑl.low","sbl":"diaballō","dic":"thee-ah-VAHL-loh","dic_mod":"thee-ah-VAHL-loh"},"see":["G0906","G1223"]}
 • διαβεβαιόομαι - ΔΙΑΒΕΒΑΙΌΟΜΑΙ - G1226 1226 - affirm constantly - {"def":{"short":"to confirm thoroughly (by words), i.e., asseverate","long":["to affirm strongly, assert confidently"]},"deriv":"middle voice of a compound of G1223 and G0950","pronun":{"ipa":"ði.ɑ.βɛ.βɛˈo.o.mɛ","ipa_mod":"ði.ɑ.ve̞.veˈow.ow.me","sbl":"diabebaioomai","dic":"thee-ah-veh-veh-OH-oh-meh","dic_mod":"thee-ah-vay-vay-OH-oh-may"},"see":["G0950","G1223"]}
 • διαβλέπω - ΔΙΑΒΛΈΠΩ - G1227 1227 - see clearly - {"def":{"short":"to look through, i.e., recover full vision","long":["to look through, penetrate by vision",["to look fixedly, stare straight before one","to see clearly"]]},"deriv":"from G1223 and G0991","pronun":{"ipa":"ði.ɑˈβlɛ.po","ipa_mod":"ði.ɑˈvle̞.pow","sbl":"diablepō","dic":"thee-ah-VLEH-poh","dic_mod":"thee-ah-VLAY-poh"},"see":["G0991","G1223"]}
 • διάβολος - ΔΙΆΒΟΛΟΣ - G1228 1228 - false accuser, devil, slanderer - {"def":{"short":"a traducer; specially, Satan (compare H7854)","long":["prone to slander, slanderous, accusing falsely",["a calumniator, false accuser, slanderer,"],"metaphorically applied to a man who, by opposing the cause of God, may be said to act the part of the devil or to side with him Satan the prince of the demons, the author of evil, persecuting good men, estranging mankind from God and enticing them to sin, afflicting them with diseases by means of demons who take possession of their bodies at his bidding"]},"deriv":"from G1225","pronun":{"ipa":"ðiˈɑ.βo.los","ipa_mod":"ðiˈɑ.vow.lows","sbl":"diabolos","dic":"thee-AH-voh-lose","dic_mod":"thee-AH-voh-lose"},"see":["H7854","G1225"]}
 • διαγγέλλω - ΔΙΑΓΓΈΛΛΩ - G1229 1229 - declare, preach, signify - {"def":{"short":"to herald thoroughly","long":["to carry a message through, announce everywhere, through places, through assemblies of men etc.","to publish abroad, declare"]},"deriv":"from G1223 and the base of G0032","pronun":{"ipa":"ði.ɑŋˈɣɛl.lo","ipa_mod":"ði.ɑŋˈɣe̞l.low","sbl":"diangellō","dic":"thee-ang-GEL-loh","dic_mod":"thee-ang-GALE-loh"},"see":["G0032","G1223"]}
 • διαγίνομαι - ΔΙΑΓΊΝΟΜΑΙ - G1230 1230 - X after, be past, be spent - {"def":{"short":"to elapse meanwhile","long":["to be through, continue","to be between, intervene, used of time, to have intervened, elapsed, passed meanwhile"]},"deriv":"from G1223 and G1096","pronun":{"ipa":"ði.ɑˈɣi.no.mɛ","ipa_mod":"ði.ɑˈɣi.now.me","sbl":"diaginomai","dic":"thee-ah-GEE-noh-meh","dic_mod":"thee-ah-GEE-noh-may"},"see":["G1096","G1223"]}
 • διαγινώσκω - ΔΙΑΓΙΝΏΣΚΩ - G1231 1231 - (would) enquire, know the uttermost - {"def":{"short":"to know thoroughly, i.e., ascertain exactly","long":["to distinguish, i.e., to know accurately, ascertain exactly","in a legal sense, to examine, determine, decide"]},"deriv":"from G1223 and G1097","pronun":{"ipa":"ði.ɑ.ɣiˈno.sko","ipa_mod":"ði.ɑ.ʝiˈnow.skow","sbl":"diaginōskō","dic":"thee-ah-gee-NOH-skoh","dic_mod":"thee-ah-gee-NOH-skoh"},"see":["G1097","G1223"]}
 • διαγνωρίζω - ΔΙΑΓΝΩΡΊΖΩ - G1232 1232 - make known - {"def":{"short":"to tell abroad","long":["to publish abroad, make known thoroughly","to discriminate"]},"deriv":"from G1123 and G1107","pronun":{"ipa":"ði.ɑ.ɣnoˈri.zo","ipa_mod":"ði.ɑ.ɣnowˈri.zow","sbl":"diagnōrizō","dic":"thee-ah-gnoh-REE-zoh","dic_mod":"thee-ah-gnoh-REE-zoh"},"see":["G1107","G1123"]}
 • διά - ΔΙΆ - G1223 1223 - a primary preposition denoting the channel of an act - dia - dee-ah' - Preposition - a primary preposition denoting the channel of an act; through (in very wide applications, local, causal, or occasional):--after, always, among, at, to avoid, because of (that), briefly, by, for (cause) ... fore, from, in, by occasion of, of, by reason of, for sake, that, thereby, therefore, × though, through(-out), to, wherefore, with (-in). In composition it retains the same general importance. -
  1. through
   1. of place
    1. with
    2. in
   2. of time
    1. throughout
    2. during
   3. of means
    1. by
    2. by the means of
  2. through
   1. the ground or reason by which something is or is not done
    1. by reason of
    2. on account of
    3. because of for this reason
    4. therefore
    5. on this account
  - for/because of - after, always, among, at, to avoid, because of (that), briefly, by, for (cause)...fore, from, in, by occasion of, of, by reason of, for sake, that, thereby, therefore, X though, through(-out), to, wherefore, with(-in) - {"def":{"short":"through (in very wide applications, local, causal, or occasional)","long":["through",["of place",["with","in"],"of time",["throughout","during"],"of means",["by","by the means of"]],"through",["the ground or reason by which something is or is not done",["by reason of","on account of","because of for this reason","therefore","on this account"]]]},"deriv":"a primary preposition denoting the channel of an act","pronun":{"ipa":"ðiˈɑ","ipa_mod":"ðiˈɑ","sbl":"dia","dic":"thee-AH","dic_mod":"thee-AH"}}
 • διαβαίνω - ΔΙΑΒΑΊΝΩ - G1224 1224 - from (1223) and the base of (939) - diabaino - dee-ab-ah'-ee-no - Verb - from «1223» and the base of «939»; to cross:--come over, pass (through). -
  1. to pass through, cross over
  - - come over, pass (through) - {"def":{"short":"to cross","long":["to pass through, cross over"]},"deriv":"from G1223 and the base of G0939","pronun":{"ipa":"ði.ɑˈβɛ.no","ipa_mod":"ði.ɑˈve.now","sbl":"diabainō","dic":"thee-ah-VEH-noh","dic_mod":"thee-ah-VAY-noh"},"see":["G0939","G1223"]}
 • διαβάλλω - ΔΙΑΒΆΛΛΩ - G1225 1225 - from (1223) and (906) - diaballo - dee-ab-al'-lo - Verb - from «1223» and «906»; (figuratively) to traduce:--accuse. -
  1. to throw over or across, to send over
  2. to traduce, calumniate, slander, accuse, defame
  - - accuse - {"def":{"short":"(figuratively) to traduce","long":["to throw over or across, to send over","to traduce, calumniate, slander, accuse, defame"]},"deriv":"from G1223 and G0906","pronun":{"ipa":"ði.ɑˈβɑl.lo","ipa_mod":"ði.ɑˈvɑl.low","sbl":"diaballō","dic":"thee-ah-VAHL-loh","dic_mod":"thee-ah-VAHL-loh"},"see":["G0906","G1223"]}
 • διαβεβαιόομαι - ΔΙΑΒΕΒΑΙΌΟΜΑΙ - G1226 1226 - middle voice of a compound of (1223) and (950) - diabebaioomai - dee-ab-eb-ahee-o'-om-ahee - Verb - middle voice of a compound of «1223» and «950»; to confirm thoroughly (by words), i.e. asseverate:--affirm constantly. -
  1. to affirm strongly, assert confidently
  - - affirm constantly - {"def":{"short":"to confirm thoroughly (by words), i.e., asseverate","long":["to affirm strongly, assert confidently"]},"deriv":"middle voice of a compound of G1223 and G0950","pronun":{"ipa":"ði.ɑ.βɛ.βɛˈo.o.mɛ","ipa_mod":"ði.ɑ.ve̞.veˈow.ow.me","sbl":"diabebaioomai","dic":"thee-ah-veh-veh-OH-oh-meh","dic_mod":"thee-ah-vay-vay-OH-oh-may"},"see":["G0950","G1223"]}
 • διαβλέπω - ΔΙΑΒΛΈΠΩ - G1227 1227 - from (1223) and (991) - diablepo - dee-ab-lep'-o - Verb - from «1223» and «991»; to look through, i.e. recover full vision:--see clearly. -
  1. to look through, penetrate by vision
   1. to look fixedly, stare straight before one
   2. to see clearly
  - - see clearly - {"def":{"short":"to look through, i.e., recover full vision","long":["to look through, penetrate by vision",["to look fixedly, stare straight before one","to see clearly"]]},"deriv":"from G1223 and G0991","pronun":{"ipa":"ði.ɑˈβlɛ.po","ipa_mod":"ði.ɑˈvle̞.pow","sbl":"diablepō","dic":"thee-ah-VLEH-poh","dic_mod":"thee-ah-VLAY-poh"},"see":["G0991","G1223"]}
Search Google:διά

Search:διά -> ΔΙΆ

διά


 1. [δ]
  [δ] [" d h "] d /d/ gothic dags 𐌳 (𐌳) - Δ Δ /d/ grk: Δ (Δ) - δ Δ /d/ grk: δ (δ) - ד ד /d/ hebrew ד (ד) -
 2. [ι]
  [ι] [" e i h s "] i /i/ gothic ies 𐌹 (𐌹) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ῃ ῌ /ei/ grk: ῃ (ῃ) - ῄ ῄ /ei/ grk: ῄ (ῄ) - ῇ ῇ /ei/ grk: ῇ (ῇ) - ΐ ΐ /i/ grk: ΐ (ΐ) - ί Ί /i/ grk: ί (ί) - ι Ι /i/ grk: ι (ι) - ϊ Ϊ /i/ grk: ϊ (ϊ) - ἰ Ἰ /i/ grk: ἰ (ἰ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἴ Ἴ /i/ grk: ἴ (ἴ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἶ Ἶ /i/ grk: ἶ (ἶ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἰ Ἰ /i/ grk: Ἰ (Ἰ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὶ Ὶ /i/ grk: ὶ (ὶ) - ῖ ῖ /i/ grk: ῖ (ῖ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) -
 3. [ά]
  [ά] ά a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
διά ~= /dia/
 • ΔΙΆ G1223 διά - 1223 διά - diá - dee-ah' - a primary preposition denoting the channel of an act; through (in very wide applications, local, causal, or occasional):--after, always, among, at, to avoid, because of (that), briefly, by, for (cause) … fore, from, in, by occasion of, of, by reason of, for sake, that, thereby, therefore, X though, through(-out), to, wherefore, with (-in). In composition it retains the same general importance. - Preposition - greek
 • ΔΙΆΒΟΛΟΣ G1228 διάβολος - 1228 διάβολος - diábolos - dee-ab'-ol-os - from διαβάλλω; a traducer; specially, Satan (compare שָׂטָן):--false accuser, devil, slanderer. - Adjective - greek
 • ΔΙΆΓΝΩΣΙΣ G1233 διάγνωσις - 1233 διάγνωσις - diágnōsis - dee-ag'-no-sis - from διαγινώσκω; (magisterial) examination ("diagnosis"):--hearing. - Noun Feminine - greek
 • ΔΙΆΓΩ G1236 διάγω - 1236 διάγω - diágō - dee-ag'-o - from διά and ἄγω; to pass time or life:--lead life, living. - Verb - greek
 • ΔΙΆΔΗΜΑ G1238 διάδημα - 1238 διάδημα - diádēma - dee-ad'-ay-mah - from a compound of διά and δέω; a "diadem" (as bound about the head):--crown. Compare στέφανος. - Noun Neuter - greek
 • ΔΙΆΔΟΧΟΣ G1240 διάδοχος - 1240 διάδοχος - diádochos - dee-ad'-okh-os - from διαδέχομαι; a successor in office:--room. - Noun Masculine - greek
 • ΔΙΆΚΟΝΟΣ G1249 διάκονος - 1249 διάκονος - diákonos - dee-ak'-on-os - probably from an obsolete (to run on errands; compare διώκω); an attendant, i.e. (genitive case) a waiter (at table or in other menial duties); specially, a Christian teacher and pastor (technically, a deacon or deaconess):--deacon, minister, servant. - Noun - greek
 • ΔΙΆΚΡΙΣΙΣ G1253 διάκρισις - 1253 διάκρισις - diákrisis - dee-ak'-ree-sis - from διακρίνω; judicial estimation:--discern(-ing), disputation. - Noun Feminine - greek
 • ΔΙΆΛΕΚΤΟΣ G1258 διάλεκτος - 1258 διάλεκτος - diálektos - dee-al'-ek-tos - from διαλέγομαι; a (mode of) discourse, i.e. "dialect":--language, tongue. - Noun Feminine - greek
 • ΔΙΆΝΟΙΑ G1271 διάνοια - 1271 διάνοια - diánoia - dee-an'-oy-ah - from διά and νοῦς; deep thought, properly, the faculty (mind or its disposition), by implication, its exercise:-- imagination, mind, understanding. - Noun Feminine - greek
 • G1291 διαστέλλομαι - 1291 διαστέλλομαι - ΔΙΑΣΤΈΛΛΟΜΑΙ - - diastéllomai - dee-as-tel'-lom-ahee - middle voice from διά and στέλλω; to set (oneself) apart (figuratively, distinguish), i.e. (by implication) to enjoin:--charge, that which was (give) commanded(-ment). - Verb - greek
 • G1282 διαπρίω - 1282 διαπρίω - ΔΙΑΠΡΊΩ - - diapríō - dee-ap-ree'-o - from διά and the base of πρίζω; to saw asunder, i.e. (figuratively) to exasperate:--cut (to the heart). - Verb - greek
 • G1231 διαγινώσκω - 1231 διαγινώσκω - ΔΙΑΓΙΝΏΣΚΩ - - diaginṓskō - dee-ag-in-o'-sko - from διά and γινώσκω; to know thoroughly, i.e. ascertain exactly:--(would) enquire, know the uttermost. - Verb - greek
 • G1270 διανόημα - 1270 διανόημα - ΔΙΑΝΌΗΜΑ - - dianóēma - dee-an-o'-ay-mah - from a compound of διά and νοιέω; something thought through, i.e. a sentiment:--thought. - Noun Neuter - greek
 • G1280 διαπορέω - 1280 διαπορέω - ΔΙΑΠΟΡΈΩ - - diaporéō - dee-ap-or-eh'-o - from διά and ἀπορέω; to be thoroughly nonplussed:--(be in) doubt, be (much) perplexed. - Verb - greek
Search Google:διά

Search:1223 -> 1223

1223


 1. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 2. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 3. [2]
  [2] numwd: Two - שניים
 4. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
1223 ~= /1223/ numwd: One Thousand Two Hundred Twenty-three - אחד אלפים שני-מאות עשרים ושלושה
 • G1223 διά - 1223 διά a primary preposition denoting the channel of an act; through (in very wide applications, local, causal, or occasional):--after, always, among, at, to avoid, because of (that), briefly, by, for (cause) … fore, from, in, by occasion of, of, by reason of, for sake, that, thereby, therefore, X though, through(-out), to, wherefore, with (-in). In composition it retains the same general importance.
 • H1223 בׇּצְרָה - 1223 בׇּצְרָה feminine from בָּצַר; an enclosure, i.e. sheep fold; Bozrah.
 • בׇּצְרָה - בׇּצְרָה - H1223 1223 - bots-raw' - botsrâh - feminine from H1219 (בָּצַר); - an enclosure, i.e. sheep fold - Bozrah.
Search Google:1223🌈Pride🌈 goeth before Destruction
When 🌈Pride🌈 cometh, then cometh Shame


Bible News


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simple Rules for this Site!


 Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002
 • Web-Ministry is intended for the Glory of God.
 • Please try to be respectful of God and to be reverent toward His Word, which is the Holy Bible.
 • Some may not be Christian nor agree with Christian theology in general, but please be respectful of those that do and to Christendom in general.
 • People from all walks of life and backgrounds of faith are welcome here, including the backslidden and nonbelievers, as well.
 • We may not all agree... but we can agree to disagree, at least.
 • However, any potential disagreements still need to remain civil in nature, and should stay as such.
 • Please, just debate the points of your position, if necessary, and refrain from ad hominem attacks. Slandering and name calling serve no productive purpose.
 • Posting rules are based upon decent conduct and generally acceptable chat behavior and, also, on Christian beliefs and morals found in the Holy Bible.
 • Please refrain from using offensive language or obscenely suggestive innuendo.
 • Usernames that are not becoming of basic common decency and morality are not to be used and may possibly result in membership cancellation.
 • Refusing to follow forum rules may result in membership cancellation and possibly some or all applicable posts being deleted and if necessary... entire threads.
 • If you feel these things to be unacceptable, please find another forum to post on.Thank you.
 • dp,webmaster,Chrysoprasus,wilshine

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7

Hosted by $SamekhiAmI


Surplus by Samekhi
OR

Cash app $SamekhiAmI

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Web-Ministry Created this page in 0.094291 seconds