1176 -δέκα -deka -dek'-ah
Strong's Greek Online Dictionary Project

Strong's Greek Lexicon Online Bible Dictionary Project

number - 1176
orig_word - δέκα
word_orig - a primary number
translit - deka
tdnt - 2:36,143
phonetic - dek'-ah
part_of_speech - Noun
st_def - a primary number; ten:--(eight-)een, ten.
IPD_def -
 1. ten

English - eighteen, ten
letter - d
data - {"def":{"short":"ten","long":["ten"]},"deriv":"a primary number","pronun":{"ipa":"ˈðɛ.kɑ","ipa_mod":"ˈðe̞.kɑ","sbl":"deka","dic":"THEH-ka","dic_mod":"THAY-ka"}}
usages - eighteen, ten
Strong's Search

Greek Strongs Number:
Hebrew Strongs Number:
Image Search?
Image Search 2?
Suggest a Better Greek Translation to English to appear in the LIT Bible?
eighteen, ten
* Denotes Required.

Strong Greek:1176

strongscsv:δέκα
δ κ α
d
[" d h "]
[" d "]
ek
[" k c "]
[" k c "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
#948;#8051;#954;#945;
u+03b4u+1f73u+03bau+03b1

strongscsvCAPS:δέκα
Δ Κ Α
d
[" d h "]
[" d "]
ek
[" k c "]
[" k c "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
#916;#8137;#922;#913;
u+0394u+1fc9u+039au+0391

strongs_greek_lemma:δέκα
δ έ κ α
d
[" d h "]
[" d "]
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
k
[" k c "]
[" k c "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
#948;#941;#954;#945;
u+03b4u+03adu+03bau+03b1

phpBible_greek_lexicon_lemma:δέκα
δ έ κ α
d
[" d h "]
[" d "]
e
[" e h i y s "]
[" e h i m t y "]
k
[" k c "]
[" k c "]
a
[" a h o "]
[" a h o "]
#948;#941;#954;#945;
u+03b4u+03adu+03bau+03b1

Search:δέκα -> ΔΈΚΑ

δέκα


 1. [δ]
  [δ] [" d h "] d /d/ gothic dags 𐌳 (𐌳) - Δ Δ /d/ grk: Δ (Δ) - δ Δ /d/ grk: δ (δ) - ד ד /d/ hebrew ד (ד) -
 2. [έ]
  [έ] [" e h i y s "] e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [κ]
  [κ] [" k c "] k /k/ gothic kusma 𐌺 (𐌺) - Κ Κ /k/ grk: Κ (Κ) - κ Κ /k/ grk: κ (κ) - ך ך /k/ hebrew ך (ך) - כ כ /k/ hebrew כ (כ) -
 4. [α]
  [α] [" a h o "] a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
δέκα ~= /deka/
 • ΔΕΚΑΔΎΟ G1177 δεκαδύο - 1177 δεκαδύο - dekadýo - dek-ad-oo'-o - from δέκα and δύο; two and ten, i.e. twelve:--twelve. - Noun - greek
 • ΔΕΚΑΠΈΝΤΕ G1178 δεκαπέντε - 1178 δεκαπέντε - dekapénte - dek-ap-en'-teh - from δέκα and πέντε; ten and five, i.e. fifteen:--fifteen. - Noun - greek
 • ΔΕΚΑΤΈΣΣΑΡΕΣ G1180 δεκατέσσαρες - 1180 δεκατέσσαρες - dekatéssares - dek-at-es'-sar-es - from δέκα and τέσσαρες; ten and four, i.e. fourteen:--fourteen. - Noun - greek
 • ΔΕΚΑΤΌΩ G1183 δεκατόω - 1183 δεκατόω - dekatóō - dek-at-o'-o - from δεκάτη; to tithe, i.e. to give or take a tenth:--pay (receive) tithes. - Verb - greek
 • G586 ἀποδεκατόω - 586 ἀποδεκατόω - ἈΠΟΔΕΚΑΤΌΩ - - apodekatóō - ap-od-ek-at-o'-o - from ἀπό and δεκατόω; to tithe (as debtor or creditor):--(give, pay, take) tithe. - Verb - greek
 • G1734 ἑνδέκατος - 1734 ἑνδέκατος - ἙΝΔΈΚΑΤΟΣ - - hendékatos - hen-dek'-at-os - ordinal from ἕνδεκα; eleventh:--eleventh. - Adjective - greek
 • G1429 δωδεκάφυλον - 1429 δωδεκάφυλον - ΔΩΔΕΚΆΦΥΛΟΝ - - dōdekáphylon - do-dek-af'-oo-lon - from δώδεκα and φυλή; the commonwealth of Israel:--twelve tribes. - Noun Neuter - greek
 • G1428 δωδέκατος - 1428 δωδέκατος - ΔΩΔΈΚΑΤΟΣ - - dōdékatos - do-dek'-at-os - from δώδεκα; twelfth:--twelfth. - Adjective - greek
 • δέκα - ΔΈΚΑ - G1176 1176 - eighteen, ten - {"def":{"short":"ten","long":["ten"]},"deriv":"a primary number","pronun":{"ipa":"ˈðɛ.kɑ","ipa_mod":"ˈðe̞.kɑ","sbl":"deka","dic":"THEH-ka","dic_mod":"THAY-ka"}}
 • δεκαδύο - ΔΕΚΑΔΎΟ - G1177 1177 - twelve - {"def":{"short":"two and ten, i.e., twelve","long":["twelve"]},"deriv":"from G1176 and G1417","pronun":{"ipa":"ðɛ.kɑˈðy.o","ipa_mod":"ðe̞.kɑˈðju.ow","sbl":"dekadyo","dic":"theh-ka-THOO-oh","dic_mod":"thay-ka-THYOO-oh"},"see":["G1176","G1417"]}
 • δεκαπέντε - ΔΕΚΑΠΈΝΤΕ - G1178 1178 - fifteen - {"def":{"short":"ten and five, i.e., fifteen","long":["fifteen"]},"deriv":"from G1176 and G4002","pronun":{"ipa":"ðɛ.kɑˈpɛn.tɛ","ipa_mod":"ðe̞.kɑˈpe̞n.te̞","sbl":"dekapente","dic":"theh-ka-PEN-teh","dic_mod":"thay-ka-PANE-tay"},"see":["G1176","G4002"]}
 • Δεκάπολις - ΔΕΚΆΠΟΛΙΣ - G1179 1179 - Decapolis - {"def":{"lit":"ten cities","short":"the ten-city region; the Decapolis, a district in Syria","long":["a track of land so called from the ten cities that were in it",["according to Pliny, these cities were: Damascus, Opoton, Philadelphia, Raphana, Scythopolis, Gadara, Hippondion, Pella, Galasa, and Canatha (Gill)"]]},"deriv":"from G1176 and G4172","pronun":{"ipa":"ðɛˈkɑ.po.lis","ipa_mod":"ðe̞ˈkɑ.pow.lis","sbl":"dekapolis","dic":"theh-KA-poh-lees","dic_mod":"thay-KA-poh-lees"},"see":["G1176","G4172"]}
 • δεκατέσσαρες - ΔΕΚΑΤΈΣΣΑΡΕΣ - G1180 1180 - fourteen - {"def":{"short":"ten and four, i.e., fourteen","long":["fourteen"]},"deriv":"from G1176 and G5064","pronun":{"ipa":"ðɛ.kɑˈtɛs.sɑ.rɛs","ipa_mod":"ðe̞.kɑˈte̞s.sɑ.re̞s","sbl":"dekatessares","dic":"theh-ka-TES-sa-res","dic_mod":"thay-ka-TASE-sa-rase"},"see":["G1176","G5064"]}
 • δεκάτη - ΔΕΚΆΤΗ - G1181 1181 - tenth (part), tithe - {"def":{"short":"a tenth, i.e., as a percentage or (technically) tithe","long":["a tenth part of anything, a tithe",["the tenth party of booty taken from an enemy","the tithes of fruits of the earth and of flocks, which by the law of Moses were presented to the Levites in the congregation of Israel"]]},"deriv":"feminine of G1182","pronun":{"ipa":"ðɛˈkɑ.te","ipa_mod":"ðe̞ˈkɑ.te̞","sbl":"dekatē","dic":"theh-KA-tay","dic_mod":"thay-KA-tay"},"see":["G1182"]}
 • δέκατος - ΔΈΚΑΤΟΣ - G1182 1182 - tenth - {"def":{"short":"tenth","long":["the tenth"]},"deriv":"ordinal from G1176","pronun":{"ipa":"ˈðɛ.kɑ.tos","ipa_mod":"ˈðe̞.kɑ.tows","sbl":"dekatos","dic":"THEH-ka-tose","dic_mod":"THAY-ka-tose"},"see":["G1176"]}
 • δεκατόω - ΔΕΚΑΤΌΩ - G1183 1183 - pay (receive) tithes - {"def":{"short":"to tithe, i.e., to give or take a tenth","long":["to exact or receive the tenth part","to pay tithes"]},"deriv":"from G1181","pronun":{"ipa":"ðɛ.kɑˈto.o","ipa_mod":"ðe̞.kɑˈtow.ow","sbl":"dekatoō","dic":"theh-ka-TOH-oh","dic_mod":"thay-ka-TOH-oh"},"see":["G1181"]}
 • δέκα - ΔΈΚΑ - G1176 1176 - a primary number - deka - dek'-ah - Noun - a primary number; ten:--(eight-)een, ten. -
  1. ten
  - ten - eighteen, ten - {"def":{"short":"ten","long":["ten"]},"deriv":"a primary number","pronun":{"ipa":"ˈðɛ.kɑ","ipa_mod":"ˈðe̞.kɑ","sbl":"deka","dic":"THEH-ka","dic_mod":"THAY-ka"}}
 • δεκαδύο - ΔΕΚΑΔΎΟ - G1177 1177 - from (1176) and (1417) - dekaduo - dek-ad-oo'-o - Noun - from «1176» and «1417»; two and ten, i.e. twelve:--twelve. -
  1. twelve
  - - twelve - {"def":{"short":"two and ten, i.e., twelve","long":["twelve"]},"deriv":"from G1176 and G1417","pronun":{"ipa":"ðɛ.kɑˈðy.o","ipa_mod":"ðe̞.kɑˈðju.ow","sbl":"dekadyo","dic":"theh-ka-THOO-oh","dic_mod":"thay-ka-THYOO-oh"},"see":["G1176","G1417"]}
 • δεκαπέντε - ΔΕΚΑΠΈΝΤΕ - G1178 1178 - from (1176) and (4002) - dekapente - dek-ap-en'-teh - Noun - from «1176» and «4002»; ten and five, i.e. fifteen:--fifteen. -
  1. fifteen
  - - fifteen - {"def":{"short":"ten and five, i.e., fifteen","long":["fifteen"]},"deriv":"from G1176 and G4002","pronun":{"ipa":"ðɛ.kɑˈpɛn.tɛ","ipa_mod":"ðe̞.kɑˈpe̞n.te̞","sbl":"dekapente","dic":"theh-ka-PEN-teh","dic_mod":"thay-ka-PANE-tay"},"see":["G1176","G4002"]}
 • Δεκάπολις - ΔΕΚΆΠΟΛΙΣ - G1179 1179 - from (1176) and (4172) - Dekapolis - dek-ap'-ol-is - Noun Location - from «1176» and «4172»; the ten-city region; the Decapolis, a district in Syria:--Decapolis. - Decapolis = "ten cities"
  1. a track of land so called from the ten cities that were in it
   1. according to Pliny, these cities were: Damascus, Opoton, Philadelphia, Raphana, Scythopolis, Gadara, Hippondion, Pella, Galasa, and Canatha (Gill)
  - - Decapolis - {"def":{"lit":"ten cities","short":"the ten-city region; the Decapolis, a district in Syria","long":["a track of land so called from the ten cities that were in it",["according to Pliny, these cities were: Damascus, Opoton, Philadelphia, Raphana, Scythopolis, Gadara, Hippondion, Pella, Galasa, and Canatha (Gill)"]]},"deriv":"from G1176 and G4172","pronun":{"ipa":"ðɛˈkɑ.po.lis","ipa_mod":"ðe̞ˈkɑ.pow.lis","sbl":"dekapolis","dic":"theh-KA-poh-lees","dic_mod":"thay-KA-poh-lees"},"see":["G1176","G4172"]}
 • δεκατέσσαρες - ΔΕΚΑΤΈΣΣΑΡΕΣ - G1180 1180 - from (1176) and (5064) - dekatessares - dek-at-es'-sar-es - Noun - from «1176» and «5064»; ten and four, i.e. fourteen:--fourteen. -
  1. fourteen
  - - fourteen - {"def":{"short":"ten and four, i.e., fourteen","long":["fourteen"]},"deriv":"from G1176 and G5064","pronun":{"ipa":"ðɛ.kɑˈtɛs.sɑ.rɛs","ipa_mod":"ðe̞.kɑˈte̞s.sɑ.re̞s","sbl":"dekatessares","dic":"theh-ka-TES-sa-res","dic_mod":"thay-ka-TASE-sa-rase"},"see":["G1176","G5064"]}
Search Google:δέκα

Search:δέκα -> ΔΈΚΑ

δέκα


 1. [δ]
  [δ] [" d h "] d /d/ gothic dags 𐌳 (𐌳) - Δ Δ /d/ grk: Δ (Δ) - δ Δ /d/ grk: δ (δ) - ד ד /d/ hebrew ד (ד) -
 2. [έ]
  [έ] έ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 3. [κ]
  [κ] [" k c "] k /k/ gothic kusma 𐌺 (𐌺) - Κ Κ /k/ grk: Κ (Κ) - κ Κ /k/ grk: κ (κ) - ך ך /k/ hebrew ך (ך) - כ כ /k/ hebrew כ (כ) -
 4. [α]
  [α] [" a h o "] a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
δέκα ~= /deka/
 • ΔΈΚΑ G1176 δέκα - 1176 δέκα - déka - dek'-ah - a primary number; ten:--(eight-)een, ten. - Noun - greek
 • ΔΈΚΑΤΟΣ G1182 δέκατος - 1182 δέκατος - dékatos - dek'-at-os - ordinal from δέκα; tenth:--tenth. - Adjective - greek
 • G4003 πεντεκαιδέκατος - 4003 πεντεκαιδέκατος - ΠΕΝΤΕΚΑΙΔΈΚΑΤΟΣ - - pentekaidékatos - pen-tek-ahee-dek'-at-os - from πέντε and καί and δέκατος; five and tenth:--fifteenth. - Adjective - greek
 • G1182 δέκατος - 1182 δέκατος - ΔΈΚΑΤΟΣ - - dékatos - dek'-at-os - ordinal from δέκα; tenth:--tenth. - Adjective - greek
 • G1179 Δεκάπολις - 1179 Δεκάπολις - ΔΕΚΆΠΟΛΙΣ - - Dekápolis - dek-ap'-ol-is - from δέκα and πόλις; the ten-city region; the Decapolis, a district in Syria:--Decapolis. - Noun Location - greek
 • G5065 τεσσαρεσκαιδέκατος - 5065 τεσσαρεσκαιδέκατος - ΤΕΣΣΑΡΕΣΚΑΙΔΈΚΑΤΟΣ - - tessareskaidékatos - tes-sar-es-kahee-dek'-at-os - from τέσσαρες and καί and δέκατος; fourteenth:--fourteenth. - Adjective - greek
 • G1147 δάκτυλος - 1147 δάκτυλος - ΔΆΚΤΥΛΟΣ - - dáktylos - dak'-too-los - probably from δέκα; a finger:--finger. - Noun Masculine - greek
Search Google:δέκα

Search:1176 -> 1176

1176


 1. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 2. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 3. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 4. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
1176 ~= /1176/ numwd: One Thousand One Hundred Seventy-six - אחד אלפים מאה שבעים ושישה
 • G1176 δέκα - 1176 δέκα a primary number; ten:--(eight-)een, ten.
 • H1176 בַּעַל זְבוּב - 1176 בַּעַל זְבוּב from בַּעַל and זְבוּב; Baal of (the) Fly; Baal-Zebub, a special deity of the Ekronites; Baal-zebub.
 • בַּעַל זְבוּב - בַּעַל זְבוּב - H1176 1176 - bah'-al zeb-oob' - Baʻal Zᵉbûwb - from H1168 (בַּעַל) and H2070 (זְבוּב); Baal of (the) Fly; - Baal-Zebub, a special deity of the Ekronites - Baal-zebub.
Search Google:1176Jesus What have we become?
#666

Word Study of the Day: Covfefe19 - Phoenix
Oracles of God - Music you will hear one day in Heaven!


Bible News


Christian how we Support the Ministry
Industrial Electronic Repair
Industrial Monitor Repair
Power Supply Repair
ebay

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simple Rules for this Site!


 Posted by Webmaster on Saturday, August 31 2002
 • Web-Ministry is intended for the Glory of God.
 • Please try to be respectful of God and to be reverent toward His Word, which is the Holy Bible.
 • Some may not be Christian nor agree with Christian theology in general, but please be respectful of those that do and to Christendom in general.
 • People from all walks of life and backgrounds of faith are welcome here, including the backslidden and nonbelievers, as well.
 • We may not all agree... but we can agree to disagree, at least.
 • However, any potential disagreements still need to remain civil in nature, and should stay as such.
 • Please, just debate the points of your position, if necessary, and refrain from ad hominem attacks. Slandering and name calling serve no productive purpose.
 • Posting rules are based upon decent conduct and generally acceptable chat behavior and, also, on Christian beliefs and morals found in the Holy Bible.
 • Please refrain from using offensive language or obscenely suggestive innuendo.
 • Usernames that are not becoming of basic common decency and morality are not to be used and may possibly result in membership cancellation.
 • Refusing to follow forum rules may result in membership cancellation and possibly some or all applicable posts being deleted and if necessary... entire threads.
 • If you feel these things to be unacceptable, please find another forum to post on.Thank you.
 • dp,webmaster,Chrysoprasus,wilshine

Jesus Christ Forums
To the Glory of Jesus Christ!

Jesus Christ Forums Software Testing

Radio for Jesus 24/7

Hosted by
Christ Servers

Manufacture's Repaired
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z

Web-Ministry Created this page in 0.064304 seconds